Chuyển đến nội dung chính

Nhu Cầu Đặc Biệt

Các Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt của ‘Ohana (SNP) được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người hội đủ điều kiện nhận Medicare, đang sống nhờ khoản thu nhập hạn chế và hội đủ điều kiện nhận Medicaid.

Các Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt của ‘Ohana giúp đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu tài chính hoặc chăm sóc sức khỏe đặc biệt. Nếu quý vị hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt, chương trình của quý vị có thể bao gồm:

  • Bảo hiểm bệnh viện, bác sĩ và thuốc theo toa
  • Các dịch vụ quản lý chăm sóc
  • Bảo hiểm nha khoa và nhãn khoa định kỳ
  • Hỗ trợ thanh toán các sản phẩm như vitamin, nguồn tiếp liệu sơ cứu và sản phẩm nha khoa
  • Hỗ trợ đưa đón quý vị đến các cuộc hẹn y tế

Tùy theo mức độ Medicaid của quý vị, ‘Ohana có thể có Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt đáp ứng nhu cầu của quý vị.

Vui lòng liên hệ với chương trình để biết thêm chi tiết.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021