Chuyển đến nội dung chính

Điều Kiện và Giới Hạn

Có những điều kiện áp dụng cho việc ghi danh (và sau khi ghi danh) vào chương trình Medicare Advantage của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ phần này để tìm hiểu thêm về mức bảo hiểm Medicare Advantage của quý vị và những quy tắc áp dụng.

 • ‘Ohana Health Plans, Inc. là một chương trình HMO, PPO, PFFS có hợp đồng với Medicare. Chương Trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.
 • Để hội đủ điều kiện, quý vị phải có quyền hưởng Medicare Part A và đã ghi danh vào Medicare Part B, đồng thời sinh sống tại khu vực dịch vụ của chương trình với một số trường hợp ngoại lệ có giới hạn.
 • Các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi bao gồm nhà thuốc bán lẻ, có dịch vụ mua qua đường bưu điện, chuyên khoa, chăm sóc dài hạn, tiêm truyền tại nhà và các nhà thuốc của Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ Da Đỏ/Bộ Lạc/Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ Da Đỏ Thành Thị (I/T/U). Để biết tên và địa chỉ các nhà thuốc trong mạng lưới của ‘Ohana, hãy dùng công cụ tìm nhà thuốc hoặc liên hệ với chúng tôi.
 • Quý vị phải sử dụng dịch vụ của các nhà thuốc trong mạng lưới để được hưởng phúc lợi thuốc theo toa, trừ trường hợp không định kỳ (ví dụ: cấp cứu), khi có lý do hợp lý khiến quý vị không thể dùng nhà thuốc trong mạng lưới. Có thể áp dụng giới hạn và hạn chế về số lượng.
 • Chương Trình Ngoài Điểm Dịch Vụ: Quý vị phải sử dụng các nhà cung cấp của chương trình ngoại trừ trong các tình huống cấp cứu hoặc chăm sóc khẩn cấp hoặc dịch vụ lọc máu ngoài khu vực. Nếu quý vị nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ từ các nhà chăm sóc ngoài mạng lưới, cả Medicare và ‘Ohana đều không chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí, ngoại trừ trường hợp quý vị đã ghi danh vào một chương trình PPO.
 • Chương Trình Điểm Dịch Vụ: Với ngoại lệ cấp cứu, chăm sóc khẩn cấp hoặc chạy thận ngoài khu vực, chi phí nhận dịch vụ chăm sóc tại các nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới có thể sẽ cao hơn.
 • Các Chương Trình Medicare Advantage: Các nhà cung cấp ngoài mạng lưới/​không ký hợp đồng không có nghĩa vụ điều trị cho các thành viên của ‘Ohana, ngoại trừ trường hợp cấp cứu. Vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi hoặc xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, trong đó có thông tin về việc phần chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.
 • Quý vị chỉ có thể tham gia một chương trình Medicare Advantage tại một thời điểm. Nếu đang tham gia một chương trình Medicare Advantage hoặc chương trình Thuốc Theo Toa, việc quý vị ghi danh vào ‘Ohana
  sẽ hủy ghi danh quý vị khỏi chương trình đó. Nói chung, thời gian tham gia chương trình này kéo dài cả năm. Sau khi ghi danh, quý vị có thể rời khỏi chương trình này hoặc thực hiện thay đổi chỉ vào một số thời điểm trong năm khi có giai đoạn ghi danh (Ví dụ: quý vị có thể thực hiện thay đổi từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 hàng năm) hoặc trong các trường hợp đặc biệt nhất định.
 • Nếu quý vị hội đủ điều kiện được trợ giúp bổ sung về chi phí chương trình Thuốc Theo Toa Medicare, tiền phí bảo hiểm và chi phí tại nhà thuốc sẽ giảm xuống. Sau khi quý vị ghi danh vào ‘Ohana, Medicare sẽ cho chúng tôi biết mức hỗ trợ hiện tại quý vị được nhận, sau đó chúng tôi sẽ gửi thông tin chi phí phải trả cho quý vị.
 • Nếu quý vị quyết định chuyển sang lựa chọn giữ lại phí bảo hiểm hoặc chuyển từ lựa chọn giữ lại phí bảo hiểm sang thanh toán trực tiếp, thời gian để quyết định có hiệu lực có thể kéo dài đến ba tháng, trong lúc đó quý vị vẫn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm.
 • Theo luật pháp, ‘Ohana có thể chọn không gia hạn hợp đồng của chúng tôi với CMS. CMS cũng có thể từ chối gia hạn hợp đồng, dẫn đến chấm dứt hợp đồng hoặc không gia hạn. Kết quả là quý vị cũng phải chấm dứt ghi danh chương trình. Ngoài ra, ‘Ohana có thể thu hẹp khu vực dịch vụ và ngừng cung cấp dịch vụ ở khu vực quý vị sinh sống.
 • Những người thụ hưởng Medicare cũng có thể ghi danh vào một chương trình thông qua Trung Tâm Ghi Danh Trực Tuyến CMS Medicare tại http://www.medicare.gov.

Để biết danh sách đầy đủ những thuốc được bao trả trong chương trình của chúng tôi, vui lòng gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng.

Danh mục thuốc, mạng lưới nhà thuốc và/hoặc hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết.

Nếu quý vị muốn biết đầy đủ thông tin về phúc lợi chương trình Medicare Advantage của ‘Ohana, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này được cung cấp miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Vui lòng liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng để biết thêm thông tin.

 

 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021