Skip to main content

Multi-Language Interpreter Services and Phone Contact Information

Tài liệu này bao gồm thông tin về các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Creole Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Tài liệu này bao gồm thông tin về các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Creole Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Tài liệu này bao gồm thông tin về các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Creole Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Tài liệu này bao gồm thông tin về các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Creole Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Tài liệu này bao gồm thông tin về các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Creole Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

Tài liệu này bao gồm thông tin về các dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ cho những người nói tiếng Ả Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Creole Pháp, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.

This document includes our Nondiscrimination Notice, and information about multi-language interpreter services for speakers of Arabic, Armenian, Chinese, Cambodian, Farsi, Korean, Russian, Spanish, Tagalog, and Vietnamese.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_134133E Last Updated On: 10/1/2023