Chuyển đến nội dung chính

Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare (PDP) cũng được gọi là Medicare Phần D. Medicare Phần D là chương trình của chính phủ cung cấp bảo hiểm thuốc theo toa cho tất cả những người có quyền hưởng Medicare Phần A và/hoặc đã ghi danh vào Medicare Phần B.

Khi quý vị đã sẵn sàng để quyết định về một chương trình, hãy dành thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của các chương trình. Từ đó, quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt và lựa chọn chương trình phù hợp với mình.

Các Chương Trình PDP Khác Nhau Bao Trả Các Loại Thuốc Khác Nhau

Chính phủ liên bang có hướng dẫn cụ thể về các loại thuốc mà chúng tôi phải bao trả cũng như tiêu chuẩn tối thiểu về phúc lợi mà chúng tôi phải tuân theo.

Mỗi chương trình có một danh sách thuốc (danh mục các thuốc được bao trả) đáp ứng các yêu cầu này theo quy định pháp luật. Hãy nhớ rằng, không phải tất cả các chương trình đều như nhau. Các chương trình có thể khác nhau về chi phí hoặc các loại thuốc cụ thể được bao trả.

Nếu quý vị ghi danh vào chương trình Medicare Phần D, vui lòng xem xét danh mục thuốc của chương trình để đảm bảo đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

Nếu quý vị đang có Chương Trình Medicare Advantage

Nếu Chương Trình Medicare Advantage của quý vị bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa và quý vị tham gia Medicare PDP, quý vị sẽ được hủy ghi danh khỏi Chương Trình Medicare Advantage và quay lại Original Medicare với Medicare PDP của quý vị.

Hnh Pht Ghi Danh Mun dành cho Bo Him Thuc Medicare (Phn D)

Hnh pht ghi danh mun là s tin đưc thêm vào phí bo him chương trnh thuc Medicare hàng tháng (Phn D) ca qu v. Qu v có th n tin pht ghi danh mun nu bt k lúc nào sau khi ht Thi Hn Ghi Danh Ban Đu, có khong thi gian t 63 ngày tr lên liên tip khi qu v không có bo him thuc Medicare hoc bo him thuc theo toa đáng tin cy khác. Nhn chung, qu v s phi chi tr khon tin pht nu qu v có bo him thuc Medicare. 

Khi Đề Cập đến Bảo Hiểm, Quý Vị Có Các Lựa Chọn:

 • Quý vị có thể nhận được bảo hiểm thuốc theo Medicare thông qua một chương trình Medicare PDP (Phần D).
 • Qu v có th đăng k chương trnh Medicare Advantage (HMO hoc PPO) hoc chương trnh sc khe Medicare khác cung cp bo him thuc theo toa Medicare. 

Tiết Kiệm Nhiều Hơn. Bảo Hiểm Nhiều Hơn. Dịch Vụ Chăm Sóc.

 • Wellcare cung cp các chương trnh nhm giúp nhng ngưi hi đ điu kin nhn Tr Giúp B Sung (Tr Cp Thu Nhp Thp), thành viên có th không phi thanh toán hoc thanh toán phí bo him và khon đng thanh toán thp nu đ ghi danh.
 • Các chương trnh phí bo him thp cngđưc cung cp tt c các tiu bang vi khon đng thanh toán t $0 khi mua toa thuc ti các nhà thuc ưu tiên
 • Wellcare cng cung cp các chương trnh không có khu tr, ngha là chương trnh bt đu bao tr chi phí thuc theo toa vào ngày th nht
 • Hàng ngàn nhà thuc trong mng lưi trên toàn quc, bao gm các chui nhà thuc, ca hàng tp hóa cng như các nhà thuc đc lp trong khu dân cư quc gia, khu vc và đa phương
 • Chúng tôi hp tác vi các nhà thuc ưu tiên đ giúp tit kim tin cho thành viên. Các nhà thuc ưu tiên trong mng lưi ca chúng tôi bao gm nhiu nhà bán l ni ting toàn quc và khu vc. Đ tm dưc s ưu tiên gn nht vi qu v, vui lng truy cp www.wellcare.com/fap

Nhân viên Dch V Thành Viên sn sàng giúp qu v tr li bt k câu hi nào v bo him hoc thuc ca qu v. Đ bit danh sách đy đ nhng thuc đưc bao tr trong chương trnh ca chúng tôi, vui lng gi cho b phn Dch V Khách Hàng.

 

Thông Tin Quan Trọng

Đ bit nhng thông tin quan trng v bo him thuc theo toa ca Wellcare, bao gm tnh trng hi đ điu kin, các phúc li và hơn th na, vui lng xem trang Điu Kin và Hn Ch ca chúng tôi.

Wellcare là thương hiu Medicare ca Centene Corporation, là mt chương trnh HMO, PPO, PFFS, PDP có hp đng vi Medicare và là Nhà Tài Tr Part D đưc chp thun. Chương trình D-SNP ca chúng tôi có hp đng vi chương trnh Medicaid ca tiu bang. Vic ghi danh tham gia các chương trnh ca chúng tôi tùy thuc vào vic gia hn hp đng.

 

 

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

 • Tuyên Bố Miễn Trừ

  Đ bit nhng thông tin quan trng v bo him thuc theo toa ca Wellcare, bao gm tnh trng hi đ điu kin, các phúc li và hơn th na, vui lng xem trang Điu Kin và Hn Ch ca chúng tôi.

  Wellcare là thương hiu Medicare ca Centene Corporation, là mt chương trnh HMO, PPO, PFFS, PDP có hp đng vi Medicare và là Nhà Tài Tr Part D đưc chp thun. Chương trình D-SNP ca chúng tôi có hp đng vi chương trnh Medicaid ca tiu bang. Vic ghi danh tham gia các chương trnh ca chúng tôi tùy thuc vào vic gia hn hp đng.

   

   

 • Than Phiền

  Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

  Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021