Chuyển đến nội dung chính

Quản Lý Điều Trị Bằng Thuốc

Chương trnh qun l điu tr bng thuc giúp qu v nhn đưc phúc li sc kho ln nht t thuc bng cách:

 • Ngăn nga hoc gim các ri ro liên quan đn thuc
 • Nâng cao s hiu bit ca qu v
 • H tr các thói quen tt

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình?
Chúng tôi sẽ tự động ghi danh cho quý vị vào chương trình miễn phí nếu quý vị áp dụng cả ba điều kiện:

 1. Quý vị dùng tám hoặc nhiều hơn thuốc duy trì được bao trả thuộc Medicare Phần D; và
 2. Qu v có ba hoc nhiu hơn nhng tnh trng sc khe kéo dài:
  • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
  • Bệnh tiểu đường
  • Bệnh trầm cảm
  • Bệnh loãng xương
  • Tăng huyt áp
  • Bnh Thn Giai Đon Cui
  • Ri lon lipid máu, và
 3. Qu v đ đt đn $4,696 chi phí thuc theo toa hàng năm do qu v và chương trnh chi tr.

S tham gia ca qu v là t nguyn, và không nh hưng đn bo him ca qu v. Chương trnh này min phí cho các thành viên. Chương trnh không phi là phúc li cho tt c các thành viên và ch dành cho nhng ngưi đưc mi tham gia.

Nhng dch v nào có trong chương trnh?
Chương trnh cung cp cho qu v:

 • Xem xét thuc toàn din
 • Xem xét thuc theo mc tiêu

Xem Xét Thuc Toàn Din
S xem xét là mt cuc tho lun trc tip vi mt dưc s, đ tr li các câu hi và gii quyt các thc mc ca qu v v các thuc mà qu v dùng, bao gm:

 • Các thuc theo toa
 • Các thuc không theo toa (OTC)
 • Các liu pháp tho dưc
 • Các cht b sung dinh dưng và vitamin

Dưc s s cung cp cách đ qun l bnh trng ca qu v bng các loi thuc mà qu v dùng. Nu cn thêm thông tin, dưc s có th liên lc vi bác s kê toa ca qu v. Vic xem xét mt khong 30 phút và thưng đưc cung cp mi năm mt ln - nu qu v đ điu kin. Khi kt thúc cuc tho lun, dưc s s cho qu v mt Danh Sách Thuc Cá Nhân gm các loi thuc mà qu v đ tho lun trong quá trnh xem xét.

Qu v cng s nhn đưc K Hoch Hành Đng V Thuc. K hoch ca qu v có th bao gm các gi t dưc s dành cho qu v và bác s ca qu v đ tho lun trong ln thăm khám bác s tip theo.

Đây là bn trng ca Danh Sách Thuc Cá Nhân Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới. đ theo di toa thuc ca qu v.

Xem Xét Thuc Theo Mc Tiêu (TMR).
Vi s xem xét này, chúng tôi gi thư, fax hoc gi đin cho bác s ca qu v vi các đ xut v thuc theo toa an toàn hơn hoc hot đng tt hơn các thuc hin ti ca qu v. Như thưng l, bác s kê toa ca qu v s quyt đnh có cân nhc các gi ca chúng tôi hay không. Các thuc theo toa ca qu v s không thay đi tr khi qu v và bác s quyt đnh thay đi chúng. Chúng tôi cng có th liên lc vi qu v, qua thư hoc đin thoi, vi các đ xut v các thuc ca qu v.

Làm cách nào đ tôi bit tôi có đ điu kin tham gia chương trnh hay không?
Nu qu v đ điu kin, chúng tôi s gi cho qu v mt lá thư. Ngoài ra, qu v có th nhn đưc mt cuc gi, mi qu v tham gia vào s xem xét thuc trc tip này.

Ai s liên h vi tôi v vic xem xét?
Qu v có th nhn đưc cuc gi t mt nhà thuc nơi mà gn đây qu v đ mua mt hoc nhiu toa thuc ca qu v. Qu v s đưc cung cp tùy chn đ xem xét trc tip hoc xem xét qua đin thoi.

Qu v có th đưc mt dưc s ca tng đài chăm sóc khách hàng liên h đ cung cp s xem xét ca qu v và đm bo rng qu v có quyn tip cn dch v nu qu v mun tham gia. Nhng xem xét sau đây đưc thc hin bng đin thoi.

Ti sao vic xem xét vi dưc s li quan trng?
Các bác s khác nhau có th kê toa cho qu v mà không bit tt c các loi thuc theo toa và/hoc các loi thuc OTC mà qu v dùng. V l do đó, dưc s s:

 • Tho lun v các thuc theo toa và thuc OTC ca qu v có th nh hưng đn nhau như th nào.
 • Xác đnh bt k loi thuc theo toa và các thuc OTC nào có th gây ra các tác dng ph và đưa ra các gi giúp đ.
 • Giúp qu v nhn đưc li ích nhiu nht t tt c các loi thuc theo toa và thuc OTC ca qu v.
 • Xem xét các cơ hi đ giúp qu v gim chi phí thuc theo toa.

Làm th nào đ tôi đưc hưng li ích t vic trao đi vi dưc s?

 • Tho lun v thuc ca qu v có th to s yên tâm thc s khi bit rng qu v đang dùng các thuc theo toa và thuc OTC mt cách an toàn.
 • Nhà thuc có th tm kim các cách đ giúp qu v tit kim chi phí thuc theo toa t chi tr.
 • Qu v có th hưng li bng vic có đưc mt Danh Sách Thuc Cá Nhân và mt K Hoch Hành Đng V Thuc đ gi và chia s vi các bác s và nhà cung cp dch v chăm sóc sc kho ca qu v.

Làm th nào tôi có th nhn thêm thông tin v chương trnh?

Vui lng liên h vi chúng tôi nu qu v mun có thêm thông tin v chương trnh ca chúng tôi hoc nu qu v không mun tham gia sau khi đ ghi danh vào chương trnh.  S ca chúng tôi là 1-844-635-3406, 24 gi mi ngày, 7 ngày mi tun. (Ngưi dùng TTY gi 711.)

 

Con Dấu Quản Lý Liệu Pháp Thuốc Được Cấp Phép Của URAC

Các Tài Liệu Hữu Ích

Sử dụng Danh Sách Thuốc Cá Nhân này để giúp quý vị theo dõi và sử dụng thuốc đúng cách.


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021