Chuyển đến nội dung chính

Thời Điểm Ghi Danh

Có nhng thi đim c th khi qu v có th đăng k Chương Trnh Medicare Advantage hoc bo him thuc Medicare, hoc thc hin nhng thay đi đi vi bo him mà qu v đ có:

  • Thi Hn Ghi Danh Ban Đu. Khi ln đu qu v đ điu kin tham gia Medicare, qu v có th tham gia mt chương trnh.  Đây là khong thi gian 7 tháng bt đu t 3 tháng trưc tháng qu v bưc sang tui 65, bao gm tháng qu v bưc sang tui 65 và kt thúc 3 tháng sau tháng qu v bưc sang tui 65.
  • M Giai Đon Ghi Danh. T ngày 15 tháng 10 đn ngày 7 tháng 12 mi năm, qu v có th tham gia chương trnh Medicare Advantage hoc chương trnh thuc Medicare, chuyn chương trnh hoc ri khi chương trnh. Nu qu v thc hin thay đi, bo him ca qu v s bt đu vào ngày 1 tháng 1 ca năm sau.
  • M Giai Đon Ghi Danh Medicare Advantage. T ngày 1 tháng 1 đn ngày 31 tháng 3 hàng năm, nu qu v đ ghi danh Chương Trnh Medicare Advantage, qu v có th chuyn sang mt Chương Trnh Medicare Advantage khác hoc chuyn sang Original Medicare (và tham gia mt chương trnh thuc Medicare riêng bit) mt ln trong thi gian này. Mi thay đi qu v thc hin s có hiu lc vào ngày đu tiên ca tháng sau khi chương trnh nhn đưc yêu cu ca qu v.
  • Giai Đon La Chn Đc Bit. Trong hu ht các trưng hp, qu v phi tip tc ghi danh vào chương trnh ca mnh cho năm theo lch bt đu t ngày bo him bt đu.  Tuy nhiên, khi mt s s kin xy ra trong cuc sng ca qu v (ví d, nu qu v ra khi khu vc dch v ca chương trnh hoc mt bo him khác), qu v có th thay đi bo him y t Medicare và bo him thuc ca qu v.

 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021