Chuyển đến nội dung chính

Điều Kiện và Giới Hạn

Sau đây là một số thông tin quan trọng về Chương Trình Thuốc Theo Toa của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ phần này để tìm hiểu thêm về bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

 • Wellcare (PDP) is a Medicare-approved Part D sponsor. Enrollment in Wellcare (PDP) depends on contract renewal.
  • Để hội đủ điều kiện, quý vị phải đủ điều kiện hưởng Medicare Phần A và đã ghi danh vào Medicare Phần B. Đồng thời quý vị phải sinh sống tại khu vực dịch vụ của chương trình.
  • Network pharmacies include retail, mail-service, specialty, long-term care, home infusion and Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Program (I/T/U) pharmacies. To obtain names and addresses of Wellcare's network pharmacies, use the pharmacy search tool or call Customer Service.
  • Quý vị phải sử dụng dịch vụ của các nhà thuốc trong mạng lưới để được hưởng phúc lợi về thuốc theo toa, trừ trường hợp không theo thường lệ (ví dụ: cấp cứu), khi có lý do hợp lý khiến quý vị không thể dùng nhà thuốc trong mạng lưới. Giới hạn về số lượng, sự cho phép trước và hạn chế có thể được áp dụng.
  • Wellcare has a mail service pharmacy that offers preferred cost sharing. At this pharmacy, you may get your drugs at a lower co-pay or coinsurance. You may go to any network pharmacy that offers standard cost sharing, but you may have to pay more for your prescription drugs.                         
   • You can only be in one Medicare Prescription Drug Plan at a time. If you are currently in a Medicare Prescription Drug Plan, your enrollment in Wellcare will end that enrollment. Enrollment in this plan is generally for the entire year. Once you enroll, you may leave this plan or make changes only at certain times of the year when an enrollment period is available (example: you may make changes October 15-December 7 of every year), or under certain special circumstances.
   • Nếu quý vị ghi danh vào một chương trình MA PFFS có bao gồm thuốc theo toa Medicare hoặc bất kỳ chương trình chăm sóc phối hợp MA nào (HMO hoặc PPO), quý vị sẽ được tự động hủy ghi danh khỏi chương trình HMO, PPO hoặc MA PFFS nếu quý vị đã ghi danh vào PDP.
   • Nếu quý vị được ghi danh vào một chương trình dịch vụ có tính phí của tư nhân (PFFS) không bao gồm bảo hiểm thuốc theo toa Medicare, chương trình MA Medicare Savings Account (MSA) hoặc Chương trình 1876 Cost, quý vị có thể ghi danh vào PDP và sẽ không bị tự động hủy ghi danh khỏi PFFS, MSA hoặc chương trình 1876 Cost.
   • Thành viên ch có th ghi danh tham gia chương trnh vào nhng thi đim c th trong năm. Vui lng liên h vi Wellcare đ bit thêm thông tin.
   • If you qualify for additional assistance with your Medicare Prescription Drug Plan costs, the amount of your premium and cost at the pharmacy will be less. Once you have enrolled in Wellcare, Medicare will tell us how much assistance you are receiving. Wellcare will then notify you of the amount you will pay for your prescription drug costs.
   • Nếu quý vị quyết định thay đổi phương thức thanh toán phí bảo hiểm, thời gian để thay đổi đó có hiệu lực có thể kéo dài đến ba tháng và trong lúc đó quý vị vẫn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm.
   • Wellcare có chính sách Không Thanh Toán (FTP - Failure to Pay). Nu qu v không thc hin thanh toán phí bo him trong ba tháng, qu v có th b hy ghi danh khi chương trnh này.
   • Theo lut, Wellcare có th chn không gia hn hp đng vi CMS và CMS cng có th t chi gia hn hp đng, dn đn hp đng b chm dt hay không đưc gia hn. Kt qu là vic qu v ghi danh trong chương trnh cng có th chm dt. Ngoài ra, Wellcare có th thu hp khu vc dch v và ngng cung cp dch v khu vc qu v sinh sng.
   • This information is available for free in other languages. Please contact Customer Service.
   • Nhng ngưi th hưng Medicare cng có th ghi danh vào Wellcare thông qua Trung Tâm Ghi Danh Trc Tuyn CMS Medicare ti www.medicare.gov
   • Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Giới hạn, khoản đồng thanh toán và các hạn chế có thể áp dụng. Các phúc lợi, phí bảo hiểm và/hoặc khoản đồng thanh toán/đồng bảo hiểm có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm.
   • Đ bit đy đ thông tin v các phúc li thuc theo toa Wellcare, vui lng liên h vi b phn Dch V Khách Hàng.
   • Medicare rates how well plans perform in different categories (for example, quality and performance, customer service and patient safety). For more information, you can view our Star Ratings or visit www.medicare.gov to compare the Star Ratings for Medicare plans in your area. Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 Sao. Các Xếp Hạng Sao được tính toán mỗi năm và có thể thay đổi từ năm này sang năm khác.
   • Quý vị phải tiếp tục trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của mình.  
   • Quý vị có thể liên hệ số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần hoặc truy cập www.medicare.gov để biết thêm thông tin về các phúc lợi và dịch vụ của Medicare, bao gồm thông tin chung về phúc lợi Phần D. Người dùng TTY có thể gọi số 1-877-486-2048.
   • Các chương trnh ca chúng tôi s dng cùng mt danh mc thuc

 


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021