Chuyển đến nội dung chính


Who May Make a Request

Your prescriber may ask us for a coverage determination on your behalf. If you want another individual (such as a family member or friend) to make a request for you,
that individual must be your representative. Contact Us to learn how to name a representative.

This form may be sent to us by mail or fax:

 Address Fax Number
 Wellcare Health Plans
P.O. Box 31397
Tampa, FL 33631
 1-866-388-1766

You may also ask us for a coverage determination by phone at 1-888-550-5252.

Enrollee's Information ?

Enrollee's Contact Information

Requestor's Contact Information ?

Prescription Drug Requested

Type of Coverage Determination Request

Supporting Information for an Exception Request or Prior Authorization ?

Prescriber's Information

Diagnosis and Medical Information

Rationale for Request

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Last Updated On: 5/23/2016
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×