Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

If so, we want to hear from you.

Số Điện Thoại

General Phone Number
1-800-960-2530
(TTY 1-877-247-6272)
Monday - Friday, 8 a.m. to 6 p.m.

Current Medicare Members

Wellcare Medicare
1-833-444-9088 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
1-833-444-9089 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Prospective Medicare Members

Wellcare Medicare
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Current Prescription Drug Plan (PDP) Members

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m.  

Prospective Prescription Drug Plan (PDP) Members

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Chat with a Member Services Agent. 

Nhà Cung Cấp

Wellcare Medicare
1-855-538-0454 (TTY 711

Medicare Prescription Drug Plans
1-855-538-0453 (TTY 711

For any Provider related issues:
Email: NCProviderRelations@Wellcare.com
Phone: 1-984-867-8637 (TTY 711
Fax: 1-813-283-3045

Providers interested in contracting with Wellcare of North Carolina:
Email: ProsProvNC@Wellcare.com
Phone: 1-813-865-6503 (TTY 711)
Fax: 1-855-599-3814 

Địa Chỉ Gửi Thư

General Mailing Address
Wellcare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

WellCare of North Carolina Medicaid Contact Information

WellCare of North Carolina Marketplace Contact Information

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Last Updated On: 3/16/2022
Thành Viên Medicare: Bo v bn thân khi gian ln Medicare và trm cp Danh Tính! Tng thanh tra B Y T Và Dch V Nhân Sinh Hoa K đang báo đng công chúng v gian ln liên quan đn xét nghim di truyn. Tm hiu cách t bo v bn thân.
×