Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

If so, we want to hear from you.

S Đin Thoi 

Thành Viên Medicaid

NJ FamilyCare
1-888-453-2534
(TTY 711)
Monday-Friday, 8 a.m. to 6 p.m.

Managed Long-Term Support and Services (MLTSS)
1-855-642-6185
(TTY 711)
Monday-Friday, 8 a.m. to 6 p.m.

Thành viên Medicare hiện tại

Wellcare Medicare
1-833-444-9088 (
TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
1-833-444-9089 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Thành viên Medicare tiềm năng

Wellcare Medicare
1-866-527-0056 
(TTY 711)
Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Thành Viên Hiện Tại của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Prospective Prescription Drug Plan (PDP) Members

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Chat with a Member Services Agent.

Medicaid Providers
1-888-453-2534

Medicare Providers
1-855-538-0454

WellCare Liberty (HMO-SNP)
1-877-706-9509

Medicare PDP Providers
1-888-550-5252

Nurse Advice Line
1-800-919-8807
24 hours a day, 7 days a week

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

General Mailing Address
Wellcare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 4/22/2022