Skip to main content

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang. Chương trình này dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người dưới 65 tuổi có một số khuyết tật nhất định và người bị bệnh thận giai đoạn cuối. Khi quý vị đã sẵn sàng để quyết định về một chương trình, hãy dành thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của các chương trình. Từ đó, quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt và lựa chọn chương trình phù hợp với mình.

Khi Đề Cập đến Bảo Hiểm, Quý Vị Có Các Lựa Chọn

Quý vị có thể lựa chọn phạm vi bảo hiểm Medicare của quý vị. Có hai lựa chọn chính, Original MedicareMedicare Advantage (còn được gọi là Phần C).

Các phn ca Medicare là g?

Original Medicare là mt chương trnh chăm sóc sc khe có dch v có tính phí do chính ph liên bang qun l, bao gm hai phn: Medicare Phn A (Bo Him Bnh Vin) và Phn B (Bo Him Y T). Đi vi bo him thuc, qu v có th tham gia chương trnh thuc Medicare riêng bit (Phn D).

Tm hiu thêm v các phn riêng l ca Medicare:

Phần A - Bảo Hiểm Bệnh Viện

Trợ giúp bao trả:

 • Chăm sóc nội trú tại bệnh viện
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn
 • Chăm sóc cuối đời
 • Chăm sóc sức khỏe tại gia

Phần B - Bảo Hiểm Y Tế

Trợ giúp bao trả:

 • Các dịch vụ của bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Chăm sóc ngoại trú
 • Chăm sóc sức khỏe tại gia
 • Thiết bị y tế lâu bền (như xe lăn, khung tập đi, giường bệnh và các thiết bị khác)
 • Nhiều dịch vụ phòng ngừa (như sàng lọc, chích ngừa/tiêm vắc-xin và khám “Sức Khỏe” hàng năm)

Medicare Advantage (còn có tên là Part C)

 • Một lựa chọn thay thế “toàn diện” cho Original Medicare có bao gồm Part A, Part B và thường là cả Part D.
 • Các chương trình có thể có chi phí tự trả thấp hơn so với Original Medicare.
 • Hầu hết các chương trình đều cung cấp phúc lợi bổ sung mà Original Medicare không bao trả chẳng hạn như thị giác, thính giác, nha khoa và nhiều hơn nữa.

Phần D - Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa

Trợ giúp bao trả:

 • Chi phí thuốc theo toa (bao gồm các mũi chích ngừa và vắc-xin được khuyến cáo)

Chương trình Phần D do các công ty bảo hiểm tư nhân điều hành theo các quy định do Medicare đặt ra.

Chương Trình Medicare Advantage là gì?

Chương Trình Medicare Advantage là một cách khác để nhận bảo hiểm Medicare Part A (bảo hiểm bệnh viện) và Part B (bảo hiểm Medicare). Chương Trình Medicare Advantage, đôi khi được gọi là “Part C” hoặc “Chương Trình MA”, được cung cấp bởi các công ty tư nhân được Medicare chấp thuận.

Nếu quý vị tham gia Chương Trình Medicare Advantage, chương trình sẽ cung cấp toàn bộ bảo hiểm Medicare Part A và Part B của quý vị, ngoại trừ chăm sóc cuối đời. Hầu hết các chương trình cũng bao gồm bảo hiểm thuốc (Part D). Các chương trình Medicare Advantage thường cung cấp bảo hiểm cho những mục mà Original Medicare không bao trả, chẳng hạn như chương trình về thị lực, thính giác, nha khoa và thể dục (như tư cách thành viên phòng tập thể dục hoặc giảm giá).

Có nhiều loại chương trình Medicare Advantage khác nhau. Các loại chương trình phổ biến nhất bao gồm:

 • Chương Trnh Health Maintenance Organization (HMO)
 • Chương Trnh Preferred Provider Organization (PPO)
 • Chương Trnh Private Fee-for-Service (PFFS)
 • Special Needs Plans (SNPs)

Thông Tin Quan Trọng

Nhu Cầu Đặc Biệt

Các Chương Trình WellCare Special Needs (SNP) được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những người:

 • Đủ điều kiện nhận Medicare
 • Đang sống nhờ khoản thu nhập hạn chế
 • Đủ điều kiện nhận Medicaid

Nếu quý vị đủ điều kiện cho SNP, chương trình của quý vị có thể bao gồm:

 • Bảo hiểm bệnh viện, bác sĩ và thuốc theo toa
 • Các dịch vụ quản lý chăm sóc
 • Bảo hiểm nha khoa và nhãn khoa định kỳ
 • Hỗ trợ thanh toán các sản phẩm như vitamin, nguồn tiếp liệu sơ cứu và sản phẩm nha khoa
 • Hỗ trợ đưa đón quý vị đến các cuộc hẹn y tế

Wellcare có thể có SNP đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Chương trình này tùy thuộc vào mức độ Medicaid của quý vị. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các SNP.

Tuyên Bố Miễn Trừ

Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

‘Ohana Health Plan, một chương trình do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp.

Cư dân Texas: Wellcare (HMO và HMO SNP) bao gồm các sản phẩm được WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company và SelectCare of Texas, Inc. hỗ trợ.

Cư dân Washington: “Wellcare” được WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc. cấp.

Thành Viên của Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) là một Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Đủ Điều Kiện Kép Được Tích Hợp Hoàn Toàn có hợp đồng với Medicare và một hợp đồng với chương trình Medicaid của New Jersey. Việc ghi danh vào Wellcare Dual Liberty tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Có thể áp dụng các giới hạn và hạn chế. Phúc lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Phí bảo hiểm Part B của quý vị được Medicaid bao trả. Chương trình này dành cho những người có cả phúc lợi Medicare và Medicaid toàn diện. Wellcare sử dụng một danh mục. Vui lòng liên hệ với Wellcare để biết thông tin chi tiết.

Mỗi năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.

Các thành viên D-SNP Louisiana: Là thành viên WellCare HMO D-SNP, quý vị sẽ được bảo hiểm từ cả Medicare và Medicaid. Quý vị nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medicare và bảo hiểm thuốc theo toa thông qua WellCare và quý vị cũng đủ điều kiện để nhận thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung và bảo hiểm thông qua Medicaid tại Louisiana. Tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp tham gia Medicaid tại Louisiana bằng cách truy cập myplan.healthy.la.gov/en/find-provider. Để biết thông tin chi tiết về các phúc lợi Medicaid tại Louisiana, vui lòng truy cập trang web Medicaid tại ldh.la.gov/medicaid và chọn liên kết “Tìm hiểu về Dịch Vụ Medicaid”.

Người ghi danh tiềm năng D-SNP Louisiana: Để biết thông tin chi tiết về các phúc lợi Medicaid tại Louisiana, vui lòng truy cập trang web Medicaid tại ldh.la.gov/medicaid.

Lưu ý: TennCare không chịu trách nhiệm thanh toán những phúc lợi này, ngoại trừ khoản tiền chia sẻ chi phí phù hợp. TennCare không chịu trách nhiệm đảm bảo tính khả dụng hoặc chất lượng của những phúc lợi này. Mọi phúc lợi vượt quá phúc lợi truyền thống của Medicare đều chỉ áp dụng cho Wellcare Medicare Advantage và không chỉ ra các phúc lợi Medicaid gia tăng.

Các nhà cung cấp ngoài mạng lưới/không có hợp đồng không có nghĩa vụ điều trị cho các thành viên Chương trình, trừ trong các tình huống cấp cứu. Vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, trong đó có thông tin về việc phần chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.

Wellcare's pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of LA, MO, and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) in LA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng (VAIS) không phải là phúc lợi chương trình và không được chương trình bao trả. Người ghi danh chương trình chịu mọi chi phí.

Vui lòng liên hệ với chương trình của quý vị để biết thông tin chi tiết.

Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa thiên nhiên, Wellcare cam kết giúp quý vị tiếp tục nhận được các dịch vụ chăm sóc một cách dễ dàng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, chúng tôi sẽ:

 • Cho phép cung cấp phúc lợi chương trình của Phần A, Phần B và Phần C bổ sung tại các cơ sở không có hợp đồng được chỉ định (lưu ý rằng phúc lợi Phần A và Phần B, theo 42 CFR §422.204(b)(3), phải được cung cấp tại cơ sở được Medicare chứng nhận)
 • Miễn toàn bộ yêu cầu về giấy giới thiệu của người giám sát trong trường hợp áp dụng
 • Tạm thời giảm mức chia sẻ chi phí ngoài mạng lưới mà chương trình đã phê duyệt thành mức chia sẻ chi phí trong mạng lưới
 • Miễn yêu cầu thông báo cho người ghi danh 30 ngày với điều kiện mọi sự thay đổi (chẳng hạn như giảm mức chia sẻ chi phí và miễn trừ ủy quyền) đều có lợi cho người ghi danh
 • Cho phép quý vị mua thuốc sớm hơn bình thường để đảm bảo quý vị có được loại thuốc cần thiết trong tình huống khẩn cấp 

Các hành động này sẽ có hiệu lực trong suốt giai đoạn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Các đơn vị/cá nhân có thể đưa ra tuyên bố về tình huống Thảm Họa/Khẩn Cấp là Chính Phủ Hoa Kỳ, Federal Emergency Management Agency (FEMA - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) hoặc Thống Đốc của các bang.

Thông thường, đơn vị/cá nhân tuyên bố về thảm họa cũng sẽ thông báo rõ thời điểm thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, nếu thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp không chấm dứt sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên và nếu Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS - Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid) không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên.

 • Nhu Cầu Đặc Biệt

  Nhu Cầu Đặc Biệt

  Các Chương Trình WellCare Special Needs (SNP) được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của những người:

  • Đủ điều kiện nhận Medicare
  • Đang sống nhờ khoản thu nhập hạn chế
  • Đủ điều kiện nhận Medicaid

  Nếu quý vị đủ điều kiện cho SNP, chương trình của quý vị có thể bao gồm:

  • Bảo hiểm bệnh viện, bác sĩ và thuốc theo toa
  • Các dịch vụ quản lý chăm sóc
  • Bảo hiểm nha khoa và nhãn khoa định kỳ
  • Hỗ trợ thanh toán các sản phẩm như vitamin, nguồn tiếp liệu sơ cứu và sản phẩm nha khoa
  • Hỗ trợ đưa đón quý vị đến các cuộc hẹn y tế

  Wellcare có thể có SNP đáp ứng được nhu cầu của quý vị. Chương trình này tùy thuộc vào mức độ Medicaid của quý vị. Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các SNP.

 • Tuyên Bố Miễn Trừ

  Tuyên Bố Miễn Trừ

  Wellcare là thương hiệu Medicare của Centene Corporation, là một chương trình HMO, PPO, PFFS, PDP có hợp đồng với Medicare và là Nhà Tài Trợ Part D được chấp thuận. Chương trình D-SNP của chúng tôi có hợp đồng với chương trình Medicaid của tiểu bang. Việc ghi danh tham gia các chương trình của chúng tôi tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng.

  ‘Ohana Health Plan, một chương trình do WellCare Health Insurance of Arizona, Inc. cung cấp.

  Cư dân Texas: Wellcare (HMO và HMO SNP) bao gồm các sản phẩm được WellCare of Texas, Inc., WellCare National Health Insurance Company và SelectCare of Texas, Inc. hỗ trợ.

  Cư dân Washington: “Wellcare” được WellCare Health Insurance Company of Washington, Inc. cấp.

  Thành Viên của Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP): Wellcare Dual Liberty (HMO D-SNP) là một Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Đủ Điều Kiện Kép Được Tích Hợp Hoàn Toàn có hợp đồng với Medicare và một hợp đồng với chương trình Medicaid của New Jersey. Việc ghi danh vào Wellcare Dual Liberty tùy thuộc vào việc gia hạn hợp đồng. Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Có thể áp dụng các giới hạn và hạn chế. Phúc lợi có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Phí bảo hiểm Part B của quý vị được Medicaid bao trả. Chương trình này dành cho những người có cả phúc lợi Medicare và Medicaid toàn diện. Wellcare sử dụng một danh mục. Vui lòng liên hệ với Wellcare để biết thông tin chi tiết.

  Mỗi năm, Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 sao.

  Các thành viên D-SNP Louisiana: Là thành viên WellCare HMO D-SNP, quý vị sẽ được bảo hiểm từ cả Medicare và Medicaid. Quý vị nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medicare và bảo hiểm thuốc theo toa thông qua WellCare và quý vị cũng đủ điều kiện để nhận thêm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bổ sung và bảo hiểm thông qua Medicaid tại Louisiana. Tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp tham gia Medicaid tại Louisiana bằng cách truy cập myplan.healthy.la.gov/en/find-provider. Để biết thông tin chi tiết về các phúc lợi Medicaid tại Louisiana, vui lòng truy cập trang web Medicaid tại ldh.la.gov/medicaid và chọn liên kết “Tìm hiểu về Dịch Vụ Medicaid”.

  Người ghi danh tiềm năng D-SNP Louisiana: Để biết thông tin chi tiết về các phúc lợi Medicaid tại Louisiana, vui lòng truy cập trang web Medicaid tại ldh.la.gov/medicaid.

  Lưu ý: TennCare không chịu trách nhiệm thanh toán những phúc lợi này, ngoại trừ khoản tiền chia sẻ chi phí phù hợp. TennCare không chịu trách nhiệm đảm bảo tính khả dụng hoặc chất lượng của những phúc lợi này. Mọi phúc lợi vượt quá phúc lợi truyền thống của Medicare đều chỉ áp dụng cho Wellcare Medicare Advantage và không chỉ ra các phúc lợi Medicaid gia tăng.

  Các nhà cung cấp ngoài mạng lưới/không có hợp đồng không có nghĩa vụ điều trị cho các thành viên Chương trình, trừ trong các tình huống cấp cứu. Vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết thêm thông tin, trong đó có thông tin về việc phần chi phí áp dụng cho các dịch vụ ngoài mạng lưới.

  Wellcare's pharmacy network includes limited lower-cost, preferred pharmacies in rural areas of LA, MO, and NE. The lower costs advertised in our plan materials for these pharmacies may not be available at the pharmacy you use. For up-to-date information about our network pharmacies, including whether there are any lower-cost preferred pharmacies in your area, please call 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO) in LA or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-444-9088 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), and Wellcare Assist (HMO) in MO or consult the online pharmacy directory at www.wellcare.com/medicare; and 1-833-542-0693 (TTY 711) for Wellcare No Premium (HMO), Wellcare Giveback (HMO), Wellcare No Premium Open (PPO), and Wellcare Assist Open (PPO) in NE or consult the online pharmacy directory at www.wellcarene.com.

  Các Sản Phẩm và Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng (VAIS) không phải là phúc lợi chương trình và không được chương trình bao trả. Người ghi danh chương trình chịu mọi chi phí.

  Vui lòng liên hệ với chương trình của quý vị để biết thông tin chi tiết.

 • Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương

  Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

  Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa thiên nhiên, Wellcare cam kết giúp quý vị tiếp tục nhận được các dịch vụ chăm sóc một cách dễ dàng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, chúng tôi sẽ:

  • Cho phép cung cấp phúc lợi chương trình của Phần A, Phần B và Phần C bổ sung tại các cơ sở không có hợp đồng được chỉ định (lưu ý rằng phúc lợi Phần A và Phần B, theo 42 CFR §422.204(b)(3), phải được cung cấp tại cơ sở được Medicare chứng nhận)
  • Miễn toàn bộ yêu cầu về giấy giới thiệu của người giám sát trong trường hợp áp dụng
  • Tạm thời giảm mức chia sẻ chi phí ngoài mạng lưới mà chương trình đã phê duyệt thành mức chia sẻ chi phí trong mạng lưới
  • Miễn yêu cầu thông báo cho người ghi danh 30 ngày với điều kiện mọi sự thay đổi (chẳng hạn như giảm mức chia sẻ chi phí và miễn trừ ủy quyền) đều có lợi cho người ghi danh
  • Cho phép quý vị mua thuốc sớm hơn bình thường để đảm bảo quý vị có được loại thuốc cần thiết trong tình huống khẩn cấp 

  Các hành động này sẽ có hiệu lực trong suốt giai đoạn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Các đơn vị/cá nhân có thể đưa ra tuyên bố về tình huống Thảm Họa/Khẩn Cấp là Chính Phủ Hoa Kỳ, Federal Emergency Management Agency (FEMA - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) hoặc Thống Đốc của các bang.

  Thông thường, đơn vị/cá nhân tuyên bố về thảm họa cũng sẽ thông báo rõ thời điểm thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, nếu thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp không chấm dứt sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên và nếu Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS - Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid) không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_100876E Last Updated On: 8/28/2023
Action Required! The first time you log in, you will update your online account information. Learn how to get started using EntryKeyID. ×