Skip to main content

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

If so, we want to hear from you.

Số Điện Thoại


Medicare Plan Members

Nurse Advice Line
1-800-581-9952 (TTY 711)
24 hours a day, 7 days a week

Wellcare Medicare Plans
Current Members1-833-444-9088 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.
Prospective Members1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
Current Members1-833-444-9089 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.
Prospective Members1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Prescription Drug Plan (PDP) Members

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
Current Member
s: 1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m.
Prospective Members1-888-293-5151 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Nhà Cung Cấp

Medicare Providers
1-855-538-0454

Medicare PDP Providers
1-888-550-5252

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

General Mailing Address
Wellcare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Trở lại đầu trang

Brokers

For broker support, contact the Broker Support Call Center
at: 866-822-1339
Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Broker Self-Service Portal
Brokers can submit a support ticket online in their Centene Workbench portal by accessing the Single Sign-On broker portal.

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Last Updated On: 4/28/2022