Chuyển đến nội dung chính

Thuật Ngữ Medicare

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Khiu ni
- Khiu ni là điu qu v làm nu qu v không đng vi quyt đnh ca chúng tôi v vic t chi mt yêu cu bo him cho các thuc theo toa, hoc thanh toán cho các thuc mà qu v đ nhn. Ví d: qu v có th yêu cu kháng cáo nu chúng tôi không chi tr cho mt loi thuc mà qu v ngh qu v đáng l đưc nhn.

Giai Đon Ghi Danh Hàng Năm - Thi gian n đnh mi mùa thu khi thành viên có th thay đi chương trnh sc kho hoc thuc ca h hoc chuyn sang Original Medicare. Giai Đon Ghi Danh Hàng Năm là t ngày 15 tháng 10 đn ngày 7 tháng 12.

Thuc Chính Hiu - Thuc theo toa đưc sn xut và bán bi cùng mt công ty dưc phm đ nghiên cu ban đu và phát trin thuc. Thuc chính hiu có cùng công thc thành phn hot cht như là phiên bn gc ca thuc. Tuy nhiên, thuc gc đưc sn xut và bán bi các nhà sn xut thuc khác và thưng không có sn cho đn khi bng sáng ch ca thuc chính hiu đ ht hiu lc.

Giai Đon Bo Him Tai Ương - Giai đon trong Phúc Li Thuc Phn D khi qu v tr mt khon đng thanh toán hoc đng bo him thp cho thuc ca mnh sau khi qu v hoc các bên đ tiêu chun khác thay mt qu v đ chi ra $4,950 vào năm 2017 cho các loi thuc đưc bao tr trong năm bo him.

Các Trung Tâm Dch V Medicare và Medicaid (CMS)- Cơ quan liên bang qun l Medicare.

Đng bo him - S tin qu v có th phi tr như phn chia s chi phí cho các loi thuc theo toa. Đng bo him thưng là mt s phn trăm (ví d: 20%).

Đng thanh toán - S tin qu v có th phi tr như phn chia s chi phí cho mt loi thuc theo toa. Đng thanh toán thưng là mt s tin đ đưc n đnh, thay v mt s phn trăm. Ví d: qu v có th phi tr $10 hoc $20 cho thuc theo toa.

Chia s chi phí - Chia s chi phí là s tin mà mt thành viên phi tr khi nhn đưc thuc. (Điu này b sung phí bo him hàng tháng ca chương trnh.) Chia s chi phí bao gm bt k s kt hp nào ca ba loi thanh toán sau đây: (1) bt k khon khu tr nào mà mt chương trnh có th áp dng trưc khi thuc đưc bao tr; (2) bt k khon “đng thanh toán” c đnh nào mà mt chương trnh yêu cu khi nhn mt loi thuc c th; hoc (3) bt k khon “đng bo him” nào, phn trăm tng s tin tr cho mt loi thuc mà mt chương trnh yêu cu khi nhn mt loi thuc c th. “T l chia s chi phí hàng ngày” có th áp dng khi bác s kê toa ít hơn lưng cung cp cho mt tháng đi vi mt s loi thuc và qu v phi tr mt khon đng thanh toán.

Bc Chia S Chi Phí - Mi loi thuc trong danh sách các loi thuc đưc bao tr nm trong mt trong nhng bc chia s chi phí ca chúng tôi. Nhn chung, bc chia s chi phí càng cao, chi phí cho thuc ca qu v càng cao.

Xác Đnh Bo Him - Quyt đnh v vic mt loi thuc đưc kê toa cho qu v có đưc bao tr bi chương trnh hay không và s tin qu v phi chi tr cho toa thuc đó, nu có. Nói chung, nu qu v mang theo toa thuc đn nhà thuc và nhà thuc cho qu v bit rng toa thuc không đưc bao tr theo chương trnh ca qu v, đó không phi là quyt đnh bo him. Qu v cn gi hoc vit thư cho chương trnh ca qu v đ yêu cu mt quyt đnh chính thc v bo him. Xác đnh bo him cn đưc gi là “quyt đnh bo him”.

Thuc Đưc Bao Tr - Thut ng s dng đ ch tt c các loi thuc theo toa đưc chương trnh ca chúng tôi bao tr.

Bo Him Thuc Theo Toa Đáng Tin Cy - Bo him thuc theo toa (ví d: t ngưi s dng lao đng hoc công đoàn) d kin s tr trung bnh ít nht là bng mc bo him thuc theo toa tiêu chun ca Medicare. Nhng ngưi có loi bo him này khi h hi đ điu kin nhn Medicare thưng có th gi đưc bo him đó mà không phi tr tin pht, nu h quyt đnh ghi danh vào bo him thuc theo toa ca Medicare sau này.

Dch V Khách Hàng - Mt b phn trong chương trnh ca chúng tôi chu trách nhim tr li các câu hi ca qu v v tư cách thành viên, phúc li, khiu ni và kháng cáo.

T L Chia S Chi Phí Hàng Ngày - “T l chia s chi phí hàng ngày” có th áp dng khi bác s kê toa ít hơn lưng cung cp cho mt tháng đi vi mt s loi thuc nht đnh và qu v phi tr mt khon đng thanh toán. T l chia s chi phí hàng ngày là khon đng thanh toán đưc chia cho s ngày ca lưng thuc đ dùng cho mt tháng.  Ví d: Nu qu v cùng thanh toán mt lưng cung cp thuc cho mt tháng là $30 và lưng cung cp cho mt tháng trong chương trnh ca qu v là 30 ngày, th “t l chia s chi phí hàng ngày” ca qu v là $1 mi ngày. Điu này có ngha là qu v phi tr $1 mi ngày khi qu v mua toa thuc.

Khon khu tr - S tin qu v phi tr cho các toa thuc trưc khi chương trnh ca chúng tôi bt đu tr.

Hy ghi danh - Quá trnh chm dt tư cách thành viên ca qu v trong chương trnh ca chúng tôi. Hy ghi danh có th là t nguyn (s la chn ca chính qu v) hoc không t nguyn (không phi là la chn ca chính qu v).

Phí Cp Phát - Phí đưc tính mi ln mt loi thuc đưc bao tr đưc cp phát đ tr cho chi phí mua mt toa thuc. Phí cp phát bao gm các chi phí như thi gian ca dưc s đ chun b và đóng gói theo toa.

Cp cu - Mt trưng hp y t khn cp là khi qu v hoc bt k mt ngưi có hiu bit nào khác có kin thc trung bnh v sc khe và thuc men tin rng qu v có các triu chng y khoa cn chăm sóc y t ngay đ ngăn chn s t vong, mt chi, hoc mt chc năng ca chi. Các triu chng y t có th là bnh tt, thương tích, đau d di, hoc tnh trng sc kho đang tr nên ti t hơn.

Chng Thc Bo Him (EOC) và Tit L Thông Tin - Tài liu này, kèm theo mu đơn ghi danh và bt k tài liu đính kèm, ngưi đi cùng hoc bo him tùy chn khác đ chn, mà gii thích v bo him ca qu v, nhng g chúng tôi phi làm, quyn ca qu v và nhng g qu v phi làm khi mt thành viên ca chương trnh ca chúng tôi.

Ngoi l - Mt dng quyt đnh bo him, nu đưc chp thun, s cho phép qu v nhn mt loi thuc không có trong danh mc thuc ca nhà tài tr chương trnh ca qu v (mt trưng hp ngoi l trong danh mc thuc) hoc nhn đưc mt loi thuc không đưc ưu tiên vi phn chi phí ưu đi (ngoi l v bc thuc). Qu v cng có th yêu cu ngoi l nu nhà tài tr chương trnh ca qu v yêu cu qu v th mt loi thuc khác trưc khi nhn thuc mà qu v yêu cu, hoc chương trnh hn ch s lưng hoc liu lưng thuc mà qu v yêu cu (mt trưng hp ngoi l trong danh mc thuc).

Tr Giúp B Sung - Mt chương trnh Medicare tr giúp nhng ngưi có thu nhp và ngun lc hn ch đ chi tr cho chương trnh thuc theo toa ca Medicare, chng hn như phí bo him, khu tr và đng bo him.

Thuc Gc - Thuc theo toa đ đưc Cơ Quan Qun L Thc Phm và Dưc Phm (FDA) phê duyt
có (các) thành phn hot cht tương t như thuc chính hiu. Nói chung, mt loi thuc “gc” có hiu qu ging như thuc chính hiu và thưng có giá thp hơn.

Than Phin - Mt kiu khiu ni ca qu v v chúng tôi hoc mt trong các nhà thuc trong mng lưi ca chúng tôi, bao gm c khiu ni v cht lưng dch v chăm sóc cho qu v. Kiu khiu ni này không liên quan đn các tranh chp v mc bo him hoc thanh toán.

S Tin Điu Chnh Hàng Tháng Liên Quan Đn Thu Nhp (IRMAA). Nu thu nhp ca qu v trên mt gii hn nht đnh, qu v s phi tr s tin điu chnh hàng tháng liên quan đn thu nhp ngoài phí bo him chương trnh ca qu v. Ví d: nhng cá nhân có thu nhp trên $85,000 và nhng cp đôi đ kt hôn có thu nhp trên $170,000 phi tr Medicare Phn B (bo him y t) và phí bo him cho thuc theo toa Medicare cao hơn. S tin b sung này đưc gi là s tin điu chnh hàng tháng có liên quan đn thu nhp. S ngưi dùng Medicare b nh hưng thp hơn 5%, v vy hu ht mi ngưi s không phi tr phí bo him cao hơn.

Gii Hn Bo Him Ban Đu - Gii hn phm vi bo him ti đa trong Giai Đon Bo Him Ban Đu.

Giai Đon Bo Him Ban Đu - Đây là giai đon trưc khi tng chi phí thuc ca qu v bao gm c s tin qu v đ thanh toán và nhng khon mà chương trnh ca qu v đ tr thay cho qu v đt $3,700.

Giai Đon Ghi Danh Ban Đu - Khi qu v đ điu kin nhn Medicare ln đu tiên, đây là thi hn qu v có th đăng k Medicare Phn A and Phn B. Ví d, nu qu v đ điu kin Medicare khi qu v bưc sang tui 65, Giai Đon Ghi Danh Ban Đu là khong thi gian 7 tháng bt đu t 3 tháng trưc tháng qu v bưc sang tui 65, bao gm tháng qu v bưc sang tui 65 và kt thúc 3 tháng sau tháng qu v bưc sang tui 65.

Tin Pht Ghi Danh Tr - S tin đưc cng thêm vào phí bo him hàng tháng ca qu v cho bo him thuc Medicare nu qu v ri khi mà không có bo him đáng tin cy (bo him đưc d kin s tr trung bnh ít nht là bng bo him thuc theo toa Medicare tiêu chun) trong khong thi gian liên tc là 63 ngày hoc nhiu hơn. Qu v phi tr s tin này cao hơn min là qu v có mt chương trnh thuc ca Medicare. Có mt s ngoi l. Ví d: Nu qu v nhn đưc Tr Giúp B Sung t Medicare đ thanh toán chi phí chương trnh mua thuc theo toa ca qu v, qu v s không b áp dng tin pht ghi danh tr. Nu qu v nhn Tr Giúp B Sung, qu v không phi tr tin pht ngay c khi ri khi mà không có bo him thuc theo toa đáng tin cy.

Danh Sách Thuc Đưc Bao Tr (Danh Mc Thuc hoc “Danh Sách Thuc”) - Mt danh sách các loi thuc theo toa đưc chương trnh bao tr. Các loi thuc trong danh sách này do chương trnh la chn vi s tr giúp ca bác s và dưc s.

Tr Cp Thu Nhp Thp (LIS) - Xem “Tr Giúp B Sung.”

Medicaid (hoc Tr Giúp Y T) - Chương trnh chung ca Liên Bang và tiu bang h tr chi phí y t cho mt s ngưi có thu nhp thp và ngun lc hn ch. Chương trnh Medicaid gia các tiu bang là khác nhau, nhưng hu ht các chi phí chăm sóc sc khe đu đưc bo him nu qu v hi đ điu kin cho c Medicare và Medicaid.

Ch Đnh Y Khoa Đưc Chp Nhn - Vic s dng thuc đ đưc Cơ Quan Qun L Thc Phm và Dưc Phm phê duyt hoc đưc h tr bi mt s sách tham kho nht đnh.

Medicare - Chương trnh bo him y t liên bang dành cho ngưi t 65 tui tr lên, mt s ngưi dưi 65 tui b khuyt tt nht đnh và ngưi b Bnh Thn Giai Đon Cui (thưng là nhng ngưi b suy thn vnh vin cn chy thn hoc cy ghép thn). Nhng ngưi dùng Medicare có th nhn bo him y t Medicare thông qua Original Medicare, Chương Trnh Chi Phí Medicare, chương trnh PACE hoc Chương Trnh Medicare Advantage.

Chương Trnh Medicare Advantage (MA) - Đôi khi đưc gi là Medicare Part C. Chương trnh đưc cung cp bi mt công ty tư nhân k kt hp đng vi Medicare đ cung cp cho qu v tt c các phúc li Medicare Part A và Part B. Chương trnh Medicare Advantage có th là mt chương trnh HMO, PPO, chương trnh Private Fee-for-Service (PFFS), hoc chương trnh Medicare Medical Savings Account (MSA). Nu qu v ghi danh vào Chương Trnh Medicare Advantage, các dch v ca Medicare đưc bao tr trong sut chương trnh, và không đưc chi tr theo chương trnh Original Medicare. Trong hu ht các trưng hp, các Chương Trnh Medicare Advantage cng cung cp Medicare Part D (bo him thuc theo toa). Các chương trnh này đưc gi là Chương Trnh Medicare Advantage kèm theo Bo Him Thuc Theo Toa. Mi ngưi có Medicare Part A và Part B đu đ điu kin đ tham gia vào bt k chương trnh sc khe ca Medicare nào đưc cung cp trong khu vc ca h, tr nhng ngưi mc Bnh Thn Giai Đon Cui (tr các trưng hp ngoi l nht đnh áp dng).

Chương Trnh Chi Phí Medicare - Chương Trnh Chi Phí Medicare là mt chương trnh do Health Maintenance Organization (HMO) hoc Competitive Medical Plan (CMP) điu hành theo mt hp đng hoàn li chi phí theo mc 1876(h) ca Đo Lut.

Chương Trnh Gim Giá Trong Giai Đon Khong Trng Bo Him Medicare - Chương trnh gim giá cho hu ht các loi thuc chính hiu Phn D đưc bao tr cho ngưi ghi danh Phn D, nhng ngưi đ đt đn giai đon Giai Đon Khong Trng Bo Him và nhng ngưi chưa nhn đưc “Tr Giúp B Sung.” Vic gim giá đưc da trên các tho thun gia chính ph Liên Bang và các nhà sn xut dưc phm nht đnh. V l do này, hu ht, nhưng không phi tt c, các loi thuc chính hiu s đưc gim giá.

Các Dch V Đưc Medicare Bao Tr - Các dch v đưc bao tr bi Medicare Part A và Part B.

Chương Trnh Sc Khe Medicare - Mt chương trnh sc khe Medicare đưc cung cp bi mt công ty tư nhân k hp đng vi Medicare đ cung cp mi phúc li Medicare Part A và Part B cho nhng ngưi ghi danh vào chương trnh. Thut ng này bao gm tt c các Chương Trnh Medicare Advantage, Chương Trnh Medicare Cost, Các Chương Trnh Trnh Din/Thí Đim, và Các Chương Trnh Chăm Sóc Toàn Din cho Ngưi Cao Tui (PACE).

Bo Him Thuc Theo Toa Medicare (Medicare Part D) - Bo him đ giúp chi tr tin thuc theo toa cho bnh nhân ngoi trú, vc-xin, sinh phm và mt s vt tư không đưc bo him bi Medicare Part A hoc Part B.
Chính sách “Medigap” (Bo Him B Sung Medicare) - Bo him b sung ca Medicare đưc bán bi các công ty bo him tư nhân đ lp đy “các khong trng“ trong Original Medicare. Chính sách Medigap ch hot đng cùng vi Original Medicare. (Chương trnh Medicare Advantage không phi là mt chính sách ca Medigap.)

Thành viên (Thành viên trong Chương Trnh ca chúng tôi, hoc Thành Viên Chương Trnh) - Mt ngưi dùng Medicare đ điu kin nhn các dch v đưc bao tr, ngưi đ ghi danh vào chương trnh ca chúng tôi và vic ghi danh ca h đ đưc xác nhn bi các Trung Tâm Dch V Medicare và Medicaid (CMS).

Nhà Thuc Trong Mng Lưi - Nhà thuc trong mng lưi là mt nhà thuc mà các thành viên trong chương trnh ca chúng tôi có th nhn đưc phúc li thuc theo toa ca h. Chúng tôi gi là “nhà thuc trong mng lưi” v h k hp đng vi chương trnh ca chúng tôi. Trong hu ht các trưng hp, toa thuc ca qu v ch đưc bao tr nu đưc ly t mt trong các nhà thuc trong mng lưi ca chúng tôi.

Original Medicare (Traditional Medicare hoc Fee-for-service Medicare) - Original Medicare do chính ph cung cp, và không phi là mt chương trnh sc khe tư nhân như các Chương Trnh Medicare Advantage và chương trnh thuc theo toa. Theo Original Medicare, các dch v Medicare đưc bo him bi các bác s, bnh vin và các khon thanh toán ca nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe khác do Quc Hi n đnh. Qu v có th thy bác s, bnh vin hoc nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe khác chp nhn Medicare. Qu v phi tr tin khu tr. Medicare chi tr phn tin đưc Medicare chp thun, và qu v phi tr phn chi phí ca mnh. Original Medicare có hai phn: Part A (Bo Him Bnh Vin) và Part B (Bo Him Y T) và đưc cung cp khp mi nơi ti Hoa K.

Nhà Thuc Ngoài Mng Lưi - Nhà thuc không có hp đng vi chương trnh ca chúng tôi mà phi hp hoc cung cp thuc đưc bao tr cho các thành viên trong chương trnh ca chúng tôi. Hu ht các loi thuc qu v nhn đưc t nhà thuc ngoài mng lưi không đưc chương trnh ca chúng tôi bao tr tr khi áp dng các điu kin nht đnh.

Các Chi Phí T Tr - Xem đnh ngha v “chia s chi phí” trên. Yêu cu chia s chi phí ca mt thành viên đ thanh toán mt phn các dch v hoc thuc đ nhn cng đưc gi là yêu cu chi phí t tr ca thành viên.

Chương trnh PACE - Chương trnh PACE (Chương Trnh Chăm Sóc Toàn Din cho Ngưi Cao Niên) cung cp các dch v chăm sóc y t, x hi và chăm sóc dài hn cho ngưi già yu đ giúp h đc lp và sng trong cng đng ca mnh (thay v đn vin dưng lo) lâu nht có th, đng thi nhn đưc s chăm sóc cht lưng cao cn thit. Nhng ngưi ghi danh vào các chương trnh PACE nhn đưc c phúc li Medicare và Medicaid ca h thông qua chương trnh. PACE không đưc cung cp tt c các tiu bang.

Part C - Xem “Chương Trnh Medicare Advantage (MA).”

Part D
- Chương Trnh Phúc Li Thuc Theo Toa t nguyn ca Medicare. (Đ d tham kho, chúng tôi s gi chương trnh phúc li thuc theo toa là Part D.)

Thuc Part D - Thuc có th đưc bao tr theo Part D. Chúng tôi có th cung cp hoc không cung cp tt c thuc trong Part D. (Xem danh mc thuc đ bit danh sách c th các thuc đưc bao tr ca qu v.) Mt s loi thuc đ đưc Quc Hi đc bit loi tr khi din đưc bo him như thuc Part D.

Chia S Chi Phí Ưu Tiên - Chia s chi phí ưu tiên có ngha là chia s chi phí thp hơn cho các loi thuc nht đnh đưc bao tr Phn D ti mt s nhà thuc nht đnh trong mng lưi.

Phí Bo Him - Các khon thanh toán đnh k cho Medicare, mt công ty bo him hoc mt chương trnh chăm sóc sc khe hoc bo him thuc theo toa.

Cho Phép Trưc - Chp thun trưc đ nhn mt s loi thuc có hoc có không có trong danh mc thuc ca chúng tôi. Mt s loi thuc ch đưc bao tr nu bác s hoc nhà cung cp dch v trong mng lưi khác ca qu v đưc chúng tôi cho phép trưc. Các loi thuc đưc bao tr cn s chp thun trưc đưc đánh du trong danh mc thuc.

T Chc Ci Tin Cht Lưng (QIO) - Mt nhóm bác s đang hành ngh và các chuyên gia chăm sóc sc khe khác do chính ph liên bang tr lương đ kim tra và ci thin dch v chăm sóc cho các bnh nhân ca Medicare.

Gii Hn S Lưng - Mt công c qun l đưc thit k đ hn ch vic s dng các loi thuc đưc la chn v l do cht lưng, an toàn hoc s dng. Gii hn có th tùy theo s lưng thuc mà chúng tôi bao tr cho mi toa thuc hoc trong mt khong thi gian xác đnh.

Khu Vc Dch V - Mt khu vc đa l có chương trnh thuc theo toa chp nhn thành viên nu chương trnh này gii hn tư cách thành viên căn c vào nơi thành viên sinh sng. Chương trnh có th rút tên qu v nu qu v chuyn nhà ra khi khu vc dch v ca chương trnh.

Giai Đon Ghi Danh Đc Bit - Mt khong thi gian n đnh khi các thành viên có th thay đi chương trnh sc kho hoc chương trnh thuc ca h hoc tr li Original Medicare. Các trưng hp mà qu v có th đ điu kin cho Giai Đon Ghi Danh Đc Bit bao gm: nu qu v di chuyn ra ngoài khu vc dch v, nu qu v đưc nhn “Tr Giúp B Sung” vi chi phí thuc theo toa, nu qu v chuyn đn vin dưng lo hoc nu chúng tôi vi phm hp đng ca chúng tôi vi qu v.

Chia s chi phí tiêu chun - Chia s chi phí tiêu chun là chia s chi phí ngoài chia s chi phí ưu tiên đưc cung cp ti nhà thuc trong mng lưi.

Tr Liu Tng Bưc - Mt công c s dng đi hi qu v trưc ht hy th mt loi thuc khác đ điu tr bnh ca qu v trưc khi chúng tôi trang tri các loi thuc mà bác s ca qu v có th đ kê toa ban đu.

Thu Nhp An Sinh B Sung (SSI) - Mt khon phúc li hàng tháng đưc thanh toán t S An Sinh X Hi dành cho nhng ngưi có ngun thu nhp và ngun lc hn ch, b tàn tt, mù la hoc t 65 tui tr lên. Phúc li SSI không ging như phúc li An Sinh X Hi.

Trở về đầu trang

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020