Chuyển đến nội dung chính

Thời Điểm Ghi Danh

Có những thời điểm nhất định quý vị có thể tham gia chương trình Medicare Advantage và/hoặc Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare hoặc thay đổi bảo hiểm Medicare của quý vị. Đây được gọi là “giai đoạn ghi danh”.

Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm (AEP)

Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 và kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Trong khoảng thời gian này, quý vị có thể:

 • Ghi danh vào một chương trình Medicare Advantage sau khi rời chương trình Original Medicare
 • Chuyển từ một chương trình Medicare Advantage sang Original Medicare
 • Ghi danh vào một chương trình Thuốc Theo Toa Medicare
 • Chuyển từ một chương trình Medicare Advantage (có hoặc không có bảo hiểm thuốc) sang một chương trình Medicare Advantage khác (có hoặc không có bảo hiểm thuốc)
 • Chuyển từ một chương trình Thuốc Theo Toa Medicare sang một chương trình Thuốc Theo Toa Medicare khác
 • Bỏ hoàn toàn bảo hiểm thuốc theo toa Medicare của quý vị

Bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1.

Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu (IEP):

Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu là thời điểm một người đủ điều kiện lần đầu và có thể đăng ký Medicare. Đối với hầu hết mọi người, thời điểm này là khi họ bước sang tuổi 65. Giai đoạn này bắt đầu từ ba tháng trước tháng sinh nhật thứ 65 và kéo dài đến ba tháng sau tháng sinh nhật thứ 65 của quý vị.

Nếu quý vị đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào trong ba tháng trước sinh nhật thứ 65, bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên trong tháng sinh nhật của quý vị. Nếu quý vị đăng ký trong hoặc sau tháng sinh nhật thứ 65, bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo khi đơn đăng ký của quý vị được phê duyệt.

Sau khi bảo hiểm ban đầu của quý vị bắt đầu, quý vị có ba tháng để chuyển sang một chương trình Medicare Advantage khác hoặc sang Original Medicare một lần.

Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt (SEP):

Trong hầu hết các trường hợp, quý vị phải tiếp tục ở lại chương trình của mình trong năm theo lịch bắt đầu từ ngày bảo hiểm bắt đầu. Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện cho một Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt trong bất kỳ tháng nào khi một số sự kiện nhất định xảy ra trong cuộc sống của quý vị. Ví dụ: quý vị có thể đủ điều kiện cho SEP nếu:

 • Quý vị chuyển nhà
 • Quý vị đủ điều kiện hưởng Medicaid
 • Quý vị chuyển đến một cơ sở như cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc bệnh viện chăm sóc dài hạn
 • Quý vị đủ điều kiện được hưởng Trợ Giúp Bổ Sung với chi phí thuốc theo toa Medicare
 • Quý vị muốn chuyển sang một chương trình có đánh giá chất lượng tổng thể 5 sao

Nếu quý vị đủ điều kiện cho SEP, quý vị có thể tham gia, chuyển hoặc rời chương trình Medicare Advantage.

Giai Đoạn Ghi Danh Mở của Medicare Advantage (MA OEP):

Giai Đoạn Ghi Danh Mở của Medicare Advantage bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Nếu quý vị đã ghi danh chương trình Medicare Advantage (có hoặc không có bảo hiểm thuốc), trong giai đoạn này quý vị có thể:

 • Chuyển từ một chương trình Medicare Advantage sang một chương trình Medicare Advantage khác (có hoặc không có bảo hiểm thuốc)
 • Rời chương trình Medicare Advantage của quý vị và trở lại chương trình Original Medicare. Quý vị cũng sẽ có thể tham gia một Chương Trình Thuốc Theo Toa Medicare riêng biệt

Mọi thay đổi quý vị thực hiện sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau khi chương trình nhận được yêu cầu của quý vị.

 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021