Chuyển đến nội dung chính

Cách Thức Ghi Danh

Qu v đ sn sàng ghi danh chương trnh Wellcare Medicare Advantage hoc Chương Trnh Thuc Theo Toa chưa?  Có bn cách d dàng đ ghi danh.  Chn mt cách phù hp nht vi qu v.

  1. Trc Tuyn. Chn chương trnh ca qu v và hoàn thành đơn đăng k trc tuyn ca qu v.

  2. Qua Đin Thoi. Liên H Vi Chúng Tôi và mt trong các đi din bán hàng và đi din ghi danh đưc cp phép ca chúng tôi s giúp qu v trong sut quá trnh ghi danh.

  3. Qua Thư hoc Fax. Ti xung và in đơn ghi danh. Khi qu v đin thông tin, hy gi thư hoc gi fax cho chúng tôi. Nu qu v cn tr giúp, hy Liên H Vi Chúng Tôi đ trao đi vi đi l bán hàng đưc cp phép.
    1. S dng công c Need Plan (Chương Trnh Cn Thit) ca chúng tôi đ tm kim và truy cp thông tin và tài liu v chương trnh ca qu v, bao gm h sơ ghi danh. Sau khi qu v tm thy chương trnh mong mun ca mnh, hy chn “I want to learn about this plan” (Tôi mun tm hiu v chương trnh này). Sau đó, qu v s đưc chuyn đn trang tng quan ca chương trnh. Ti đây qu v có th truy cp vào h sơ ghi danh, thông tin chương trnh và các tài liu quan trng khác.

  4. Ti Medicare.gov. Qu v có th ghi danh chương trnh Wellcare Medicare Advantage hoc Chương Trnh Thuc Theo Toa bng Medicare’s Plan Finder (Công c tm kim Chương Trnh ca Medicare).
Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021