Chuyển đến nội dung chính

Ghi Danh

Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị Lựa Chọn Chương Trình Phù Hợp!

Wellcare tp trung đc bit vào các chương trnh chăm sóc sc khe đưc chính ph tài tr như Medicare và Medicaid. V vy, nu qu v đang tm kim Chương Trnh Thuc Theo Toa Medicare, qu v đ đn đúng nơi. Các chương trnh ca chúng tôi rt d hiu và giúp qu v thc s tit kim.

Ưu Đi PDP ca Wellcare:

  • Bo him chương trnh vi mc giá phi chăng có th có tin phí bo him thp nht hin có trong khu vc ca qu v
  • Tip cn hàng ngàn nhà thuc trên toàn quc. Mng lưi ca chúng tôi bao gm các chui ca hàng, ca hàng tp hóa hoc nhà thuc đc lp đa phương, khu vc và quc gia
  • Khon đng thanh toán bt đu mc $0 ti các nhà thuc bán l đưc ưu tiên
  • Bo him hàng ngàn dưc phm bao gm các loi thuc gc đưc s dng ph bin nht
  • Các chương trnh không có khon khu tr có ngha là bo him bt đu vào ngày th nht
  •  Đi din Dch V Thành Viên thân thin sn sàng giúp qu v tr li bt k câu hi nào v bo him hoc thuc ca qu v. 

Những Điều Cân Nhắc Khi Ghi Danh Tham Gia Chương Trình PDP

  • Nu qu v ghi danh vào chương trnh Medicare Advantage Private Fee-For Service (PFFS), Medicare Advantage Coordinated Care (HMO hoc PPO) hoc Medicare Advantage (HMO hoc PPO) có cung cp bo him thuc theo toa Medicare, qu v s t đng đưc hy ghi danh khi chương trnh HMO, PPO hoc MA PFFS nu qu v ghi danh vào PDP.
  • Nếu quý vị có bảo hiểm y tế qua VA hoặc TriCare, chương trình của quý vị có thể đã cung cấp sẵn bảo hiểm thuốc, vì vậy quý vị có thể không được hưởng lợi từ PDP.
  • Nếu quý vị ghi danh vào chương trình người sử dụng lao động với các phúc lợi tương tự hoặc chương trình bổ sung Medicare có bảo hiểm thuốc, bảo hiểm của quý vị theo các chương trình đó có thể thay đổi nếu quý vị tham gia PDP. Vui lòng liên hệ với nhân viên hành chính phụ trách vấn đề phúc lợi của quý vị hoặc nhân viên đại diện chương trình để biết thêm chi tiết về bảo hiểm.
  • Nu qu v là thành viên ca mt Chương trnh Medicare Advantage (HMO hoc PPO), qu v có th đ có bo him thuc theo toa đáp ng nhu cu ca qu v. Khi tham gia Wellcare, tư cách thành viên ca qu v trong chương trnh Medicare Advantage có th chm dt. Điu này s nh hưng đn bo him thăm khám bác s và bnh vin, cng như bo him thuc theo toa ca qu v. 

Lưu : Nu qu v đưc ghi danh vào mt chương trnh dch v có tính phí ca tư nhân (PFFS) không bao gm bo him thuc theo toa Medicare, chương trnh MA Medicare Savings Account (MSA) hoc Chương trnh 1876 Cost, qu v có th ghi danh vào PDP và s không b t đng hy ghi danh khi PFFS, MSA hoc chương trnh 1876 Cost. 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021