Chuyển đến nội dung chính

Điều Kiện và Giới Hạn

Sau đây là một số thông tin quan trọng về Chương Trình Thuốc Theo Toa của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo đọc kỹ phần này để tìm hiểu thêm về bảo hiểm thuốc theo toa của quý vị.

 • Wellcare (PDP) là nhà tài tr Phn D đ đưc Medicare phê duyt. Vic ghi danh vào Wellcare (PDP) tùy thuc vào vic gia hn hp đng.
  • Để hội đủ điều kiện, quý vị phải đủ điều kiện hưởng Medicare Phần A và đã ghi danh vào Medicare Phần B. Đồng thời quý vị phải sinh sống tại khu vực dịch vụ của chương trình.
  • Các nhà thuc trong mng lưi ca chúng tôi bao gm nhà thuc bán l, mua qua đưng bưu đin, chuyên khoa, chăm sóc dài hn, tiêm truyn ti nhà và các nhà thuc ca Dch V Chăm Sóc Sc Khe Ngưi M Bn X/B Lc/Chương Trnh Chăm Sóc Sc Khe Ngưi M Bn X Sng Thành Th (I/T/U). Đ bit tên và đa ch các nhà thuc trong mng lưi ca Wellcare, hy dùng công c tm nhà thuc hoc gi ti Dch V Khách Hàng.
  • Quý vị phải sử dụng dịch vụ của các nhà thuốc trong mạng lưới để được hưởng phúc lợi về thuốc theo toa, trừ trường hợp không theo thường lệ (ví dụ: cấp cứu), khi có lý do hợp lý khiến quý vị không thể dùng nhà thuốc trong mạng lưới. Giới hạn về số lượng, sự cho phép trước và hạn chế có thể được áp dụng.
  • Wellcare có nhà thuc giao thuc tn nhà cung cp dch v chia s chi phí ưu tiên. Ti nhà thuc này, qu v có th mua thuc ca mnh vi mc đng thanh toán hoc đng bo him thp hơn. Qu v có th đn bt k nhà thuc trong mng lưi nào chp nhn chia s chi phí tiêu chun, nhưng có th phi tr nhiu tin hơn cho các loi thuc theo toa ca mnh.
   • Ti mi thi đim, qu v ch có th tham gia mt Chương Trnh Thuc Theo Toa Medicare. Nu đang tham gia mt Chương Trnh Thuc Theo Toa Medicare, vic qu v ghi danh vào Wellcare s chm dt. Nói chung, thi gian tham gia chương trnh này kéo dài c năm. Sau khi ghi danh, qu v có th ri khi chương trnh này hoc thc hin thay đi ch vào mt s thi đim trong năm khi có giai đon ghi danh (ví d: qu v có th thc hin thay đi t ngày 15 tháng 10 đn ngày 7 tháng 12 hàng năm) hoc trong các trưng hp đc bit nht đnh.
   • Nếu quý vị ghi danh vào một chương trình MA PFFS có bao gồm thuốc theo toa Medicare hoặc bất kỳ chương trình chăm sóc phối hợp MA nào (HMO hoặc PPO), quý vị sẽ được tự động hủy ghi danh khỏi chương trình HMO, PPO hoặc MA PFFS nếu quý vị đã ghi danh vào PDP.
   • Nu qu v đưc ghi danh vào mt chương trnh Dch V Có Tính Phí Ca Tư Nhân (PFFS) không bao gm bo him thuc theo toa Medicare, chương trnh MA Medicare Savings Account (MSA) hoc Chương trnh 1876 Cost, qu v có th ghi danh vào PDP và s không b t đng hy ghi danh khi PFFS, MSA hoc chương trnh 1876 Cost.
   • Thành viên ch có th ghi danh tham gia chương trnh vào nhng thi đim c th trong năm. Vui lng liên h vi Wellcare đ bit thêm thông tin.
   • Nu qu v hi đ điu kin đưc tr giúp b sung v chi phí Chương Trnh Thuc Theo Toa Medicare, tin phí bo him và chi phí ti nhà thuc s gim xung. Sau khi qu v đ ghi danh vào Wellcare, Medicare s cho chúng tôi bit mc h tr mà qu v đưc nhn. Wellcare sau đó s thông báo cho qu v s tin mà qu v s thanh toán cho thuc theo toa ca mnh.
   • Nếu quý vị quyết định thay đổi phương thức thanh toán phí bảo hiểm, thời gian để thay đổi đó có hiệu lực có thể kéo dài đến ba tháng và trong lúc đó quý vị vẫn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí bảo hiểm.
   • Wellcare có chính sách Không Thanh Toán (FTP - Failure to Pay). Nu qu v không thc hin thanh toán phí bo him trong ba tháng, qu v có th b hy ghi danh khi chương trnh này.
   • Theo lut, Wellcare có th chn không gia hn hp đng vi CMS và CMS cng có th t chi gia hn hp đng, dn đn hp đng b chm dt hay không đưc gia hn. Kt qu là vic qu v ghi danh trong chương trnh cng có th chm dt. Ngoài ra, Wellcare có th thu hp khu vc dch v và ngng cung cp dch v khu vc qu v sinh sng.
   • Thông tin này được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác. Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng.
   • Nhng ngưi th hưng Medicare cng có th ghi danh vào Wellcare thông qua Trung Tâm Ghi Danh Trc Tuyn CMS Medicare ti www.medicare.gov
   • Thông tin này không phải bản mô tả đầy đủ các phúc lợi. Hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin. Giới hạn, khoản đồng thanh toán và các hạn chế có thể áp dụng. Các phúc lợi, phí bảo hiểm và/hoặc khoản đồng thanh toán/đồng bảo hiểm có thể thay đổi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm.
   • Đ bit đy đ thông tin v các phúc li thuc theo toa Wellcare, vui lng liên h vi b phn Dch V Khách Hàng.
   • Medicare đánh giá hiệu quả của các chương trình theo nhiều hạng mục khác nhau (ví dụ chất lượng và hiệu suất, dịch vụ khách hàng và sự an toàn của bệnh nhân). Để biết thêm thông tin, quý vị có thể xem Xếp Hạng Sao của chúng tôi hoặc truy cập www.medicare.gov để so sánh Xếp Hạng Sao cho các chương trình Medicare ở khu vực của quý vị. Medicare đánh giá các chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng 5 Sao. Xếp Hạng Sao được tính toán hàng năm và có thể thay đổi từ năm này qua năm khác.
   • Quý vị phải tiếp tục trả phí bảo hiểm Medicare Phần B của mình.  
   • Quý vị có thể liên hệ số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần hoặc truy cập www.medicare.gov để biết thêm thông tin về các phúc lợi và dịch vụ của Medicare, bao gồm thông tin chung về phúc lợi Phần D. Người dùng TTY có thể gọi số 1-877-486-2048.
   • Các chương trnh ca chúng tôi s dng cùng mt danh mc thuc

    


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021