Chuyển đến nội dung chính

Thuật Ngữ Medicare

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Khiếu nại
- Khiếu nại là điều quý vị làm nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi về việc từ chối một yêu cầu bảo hiểm cho các thuốc theo toa, hoặc thanh toán cho các thuốc mà quý vị đã nhận. Ví dụ: quý vị có thể yêu cầu kháng cáo nếu chúng tôi không chi trả cho một loại thuốc mà quý vị nghĩ quý vị đáng lẽ được nhận.

Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm - Thời gian ấn định mỗi mùa thu khi thành viên có thể thay đổi chương trình sức khoẻ hoặc thuốc của họ hoặc chuyển sang Original Medicare. Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm là từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12.

Thuốc Chính Hiệu - Thuốc theo toa được sản xuất và bán bởi cùng một công ty dược phẩm đã nghiên cứu ban đầu và phát triển thuốc. Thuốc chính hiệu có cùng công thức thành phần hoạt chất như là phiên bản gốc của thuốc. Tuy nhiên, thuốc gốc được sản xuất và bán bởi các nhà sản xuất thuốc khác và thường không có sẵn cho đến khi bằng sáng chế của thuốc chính hiệu đã hết hiệu lực.

Giai Đoạn Bảo Hiểm Tai Ương - Giai đoạn trong Phúc Lợi Thuốc Phần D khi quý vị trả một khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm thấp cho thuốc của mình sau khi quý vị hoặc các bên đủ tiêu chuẩn khác thay mặt quý vị đã chi ra $4,950 vào năm 2017 cho các loại thuốc được bao trả trong năm bảo hiểm.

Các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS)- Cơ quan liên bang quản lý Medicare.

Đồng bảo hiểm - Số tiền quý vị có thể phải trả như phần chia sẻ chi phí cho các loại thuốc theo toa. Đồng bảo hiểm thường là một số phần trăm (ví dụ: 20%).

Đồng thanh toán - Số tiền quý vị có thể phải trả như phần chia sẻ chi phí cho một loại thuốc theo toa. Đồng thanh toán thường là một số tiền đã được ấn định, thay vì một số phần trăm. Ví dụ: quý vị có thể phải trả $10 hoặc $20 cho thuốc theo toa.

Chia sẻ chi phí - Chia sẻ chi phí là số tiền mà một thành viên phải trả khi nhận được thuốc. (Điều này bổ sung phí bảo hiểm hàng tháng của chương trình.) Chia sẻ chi phí bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào của ba loại thanh toán sau đây: (1) bất kỳ khoản khấu trừ nào mà một chương trình có thể áp dụng trước khi thuốc được bao trả; (2) bất kỳ khoản “đồng thanh toán” cố định nào mà một chương trình yêu cầu khi nhận một loại thuốc cụ thể; hoặc (3) bất kỳ khoản “đồng bảo hiểm” nào, phần trăm tổng số tiền trả cho một loại thuốc mà một chương trình yêu cầu khi nhận một loại thuốc cụ thể. “Tỷ lệ chia sẻ chi phí hàng ngày” có thể áp dụng khi bác sĩ kê toa ít hơn lượng cung cấp cho một tháng đối với một số loại thuốc và quý vị phải trả một khoản đồng thanh toán.

Bậc Chia Sẻ Chi Phí - Mỗi loại thuốc trong danh sách các loại thuốc được bao trả nằm trong một trong những bậc chia sẻ chi phí của chúng tôi. Nhìn chung, bậc chia sẻ chi phí càng cao, chi phí cho thuốc của quý vị càng cao.

Xác Định Bảo Hiểm - Quyết định về việc một loại thuốc được kê toa cho quý vị có được bao trả bởi chương trình hay không và số tiền quý vị phải chi trả cho toa thuốc đó, nếu có. Nói chung, nếu quý vị mang theo toa thuốc đến nhà thuốc và nhà thuốc cho quý vị biết rằng toa thuốc không được bao trả theo chương trình của quý vị, đó không phải là quyết định bảo hiểm. Quý vị cần gọi hoặc viết thư cho chương trình của quý vị để yêu cầu một quyết định chính thức về bảo hiểm. Xác định bảo hiểm còn được gọi là “quyết định bảo hiểm”.

Thuốc Được Bao Trả - Thuật ngữ sử dụng để chỉ tất cả các loại thuốc theo toa được chương trình của chúng tôi bao trả.

Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Đáng Tin Cậy - Bảo hiểm thuốc theo toa (ví dụ: từ người sử dụng lao động hoặc công đoàn) dự kiến sẽ trả trung bình ít nhất là bằng mức bảo hiểm thuốc theo toa tiêu chuẩn của Medicare. Những người có loại bảo hiểm này khi họ hội đủ điều kiện nhận Medicare thường có thể giữ được bảo hiểm đó mà không phải trả tiền phạt, nếu họ quyết định ghi danh vào bảo hiểm thuốc theo toa của Medicare sau này.

Dịch Vụ Khách Hàng - Một bộ phận trong chương trình của chúng tôi chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi của quý vị về tư cách thành viên, phúc lợi, khiếu nại và kháng cáo.

Tỷ Lệ Chia Sẻ Chi Phí Hàng Ngày - “Tỷ lệ chia sẻ chi phí hàng ngày” có thể áp dụng khi bác sĩ kê toa ít hơn lượng cung cấp cho một tháng đối với một số loại thuốc nhất định và quý vị phải trả một khoản đồng thanh toán. Tỷ lệ chia sẻ chi phí hàng ngày là khoản đồng thanh toán được chia cho số ngày của lượng thuốc đủ dùng cho một tháng.  Ví dụ: Nếu quý vị cùng thanh toán một lượng cung cấp thuốc cho một tháng là $30 và lượng cung cấp cho một tháng trong chương trình của quý vị là 30 ngày, thì “tỷ lệ chia sẻ chi phí hàng ngày” của quý vị là $1 mỗi ngày. Điều này có nghĩa là quý vị phải trả $1 mỗi ngày khi quý vị mua toa thuốc.

Khoản khấu trừ - Số tiền quý vị phải trả cho các toa thuốc trước khi chương trình của chúng tôi bắt đầu trả.

Hủy ghi danh - Quá trình chấm dứt tư cách thành viên của quý vị trong chương trình của chúng tôi. Hủy ghi danh có thể là tự nguyện (sự lựa chọn của chính quý vị) hoặc không tự nguyện (không phải là lựa chọn của chính quý vị).

Phí Cấp Phát - Phí được tính mỗi lần một loại thuốc được bao trả được cấp phát để trả cho chi phí mua một toa thuốc. Phí cấp phát bao gồm các chi phí như thời gian của dược sĩ để chuẩn bị và đóng gói theo toa.

Cấp cứu - Một trường hợp y tế khẩn cấp là khi quý vị hoặc bất kỳ một người có hiểu biết nào khác có kiến thức trung bình về sức khỏe và thuốc men tin rằng quý vị có các triệu chứng y khoa cần chăm sóc y tế ngay để ngăn chặn sự tử vong, mất chi, hoặc mất chức năng của chi. Các triệu chứng y tế có thể là bệnh tật, thương tích, đau dữ dội, hoặc tình trạng sức khoẻ đang trở nên tồi tệ hơn.

Chứng Thực Bảo Hiểm (EOC) và Tiết Lộ Thông Tin - Tài liệu này, kèm theo mẫu đơn ghi danh và bất kỳ tài liệu đính kèm, người đi cùng hoặc bảo hiểm tùy chọn khác đã chọn, mà giải thích về bảo hiểm của quý vị, những gì chúng tôi phải làm, quyền của quý vị và những gì quý vị phải làm khi một thành viên của chương trình của chúng tôi.

Ngoại lệ - Một dạng quyết định bảo hiểm, nếu được chấp thuận, sẽ cho phép quý vị nhận một loại thuốc không có trong danh mục thuốc của nhà tài trợ chương trình của quý vị (một trường hợp ngoại lệ trong danh mục thuốc) hoặc nhận được một loại thuốc không được ưu tiên với phần chi phí ưu đãi (ngoại lệ về bậc thuốc). Quý vị cũng có thể yêu cầu ngoại lệ nếu nhà tài trợ chương trình của quý vị yêu cầu quý vị thử một loại thuốc khác trước khi nhận thuốc mà quý vị yêu cầu, hoặc chương trình hạn chế số lượng hoặc liều lượng thuốc mà quý vị yêu cầu (một trường hợp ngoại lệ trong danh mục thuốc).

Trợ Giúp Bổ Sung - Một chương trình Medicare trợ giúp những người có thu nhập và nguồn lực hạn chế để chi trả cho chương trình thuốc theo toa của Medicare, chẳng hạn như phí bảo hiểm, khấu trừ và đồng bảo hiểm.

Thuốc Gốc - Thuốc theo toa đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) phê duyệt
có (các) thành phần hoạt chất tương tự như thuốc chính hiệu. Nói chung, một loại thuốc “gốc” có hiệu quả giống như thuốc chính hiệu và thường có giá thấp hơn.

Than Phiền - Một kiểu khiếu nại của quý vị về chúng tôi hoặc một trong các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi, bao gồm cả khiếu nại về chất lượng dịch vụ chăm sóc cho quý vị. Kiểu khiếu nại này không liên quan đến các tranh chấp về mức bảo hiểm hoặc thanh toán.

Số Tiền Điều Chỉnh Hàng Tháng Liên Quan Đến Thu Nhập (IRMAA). Nếu thu nhập của quý vị trên một giới hạn nhất định, quý vị sẽ phải trả số tiền điều chỉnh hàng tháng liên quan đến thu nhập ngoài phí bảo hiểm chương trình của quý vị. Ví dụ: những cá nhân có thu nhập trên $85,000 và những cặp đôi đã kết hôn có thu nhập trên $170,000 phải trả Medicare Phần B (bảo hiểm y tế) và phí bảo hiểm cho thuốc theo toa Medicare cao hơn. Số tiền bổ sung này được gọi là số tiền điều chỉnh hàng tháng có liên quan đến thu nhập. Số người dùng Medicare bị ảnh hưởng thấp hơn 5%, vì vậy hầu hết mọi người sẽ không phải trả phí bảo hiểm cao hơn.

Giới Hạn Bảo Hiểm Ban Đầu - Giới hạn phạm vi bảo hiểm tối đa trong Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu.

Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu - Đây là giai đoạn trước khi tổng chi phí thuốc của quý vị bao gồm cả số tiền quý vị đã thanh toán và những khoản mà chương trình của quý vị đã trả thay cho quý vị đạt $3,700.

Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu - Khi quý vị đủ điều kiện nhận Medicare lần đầu tiên, đây là thời hạn quý vị có thể đăng ký Medicare Phần A and Phần B. Ví dụ, nếu quý vị đủ điều kiện Medicare khi quý vị bước sang tuổi 65, Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu là khoảng thời gian 7 tháng bắt đầu từ 3 tháng trước tháng quý vị bước sang tuổi 65, bao gồm tháng quý vị bước sang tuổi 65 và kết thúc 3 tháng sau tháng quý vị bước sang tuổi 65.

Tiền Phạt Ghi Danh Trễ - Số tiền được cộng thêm vào phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị cho bảo hiểm thuốc Medicare nếu quý vị rời khỏi mà không có bảo hiểm đáng tin cậy (bảo hiểm được dự kiến sẽ trả trung bình ít nhất là bằng bảo hiểm thuốc theo toa Medicare tiêu chuẩn) trong khoảng thời gian liên tục là 63 ngày hoặc nhiều hơn. Quý vị phải trả số tiền này cao hơn miễn là quý vị có một chương trình thuốc của Medicare. Có một số ngoại lệ. Ví dụ: Nếu quý vị nhận được Trợ Giúp Bổ Sung từ Medicare để thanh toán chi phí chương trình mua thuốc theo toa của quý vị, quý vị sẽ không bị áp dụng tiền phạt ghi danh trễ. Nếu quý vị nhận Trợ Giúp Bổ Sung, quý vị không phải trả tiền phạt ngay cả khi rời khỏi mà không có bảo hiểm thuốc theo toa đáng tin cậy.

Danh Sách Thuốc Được Bao Trả (Danh Mục Thuốc hoặc “Danh Sách Thuốc”) - Một danh sách các loại thuốc theo toa được chương trình bao trả. Các loại thuốc trong danh sách này do chương trình lựa chọn với sự trợ giúp của bác sĩ và dược sĩ.

Trợ Cấp Thu Nhập Thấp (LIS) - Xem “Trợ Giúp Bổ Sung.”

Medicaid (hoặc Trợ Giúp Y Tế) - Chương trình chung của Liên Bang và tiểu bang hỗ trợ chi phí y tế cho một số người có thu nhập thấp và nguồn lực hạn chế. Chương trình Medicaid giữa các tiểu bang là khác nhau, nhưng hầu hết các chi phí chăm sóc sức khỏe đều được bảo hiểm nếu quý vị hội đủ điều kiện cho cả Medicare và Medicaid.

Chỉ Định Y Khoa Được Chấp Nhận - Việc sử dụng thuốc đã được Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm phê duyệt hoặc được hỗ trợ bởi một số sách tham khảo nhất định.

Medicare - Chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên, một số người dưới 65 tuổi bị khuyết tật nhất định và người bị Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (thường là những người bị suy thận vĩnh viễn cần chạy thận hoặc cấy ghép thận). Những người dùng Medicare có thể nhận bảo hiểm y tế Medicare thông qua Original Medicare, Chương Trình Chi Phí Medicare, chương trình PACE hoặc Chương Trình Medicare Advantage.

Chương Trình Medicare Advantage (MA) - Đôi khi được gọi là Medicare Part C. Chương trình được cung cấp bởi một công ty tư nhân ký kết hợp đồng với Medicare để cung cấp cho quý vị tất cả các phúc lợi Medicare Part A và Part B. Chương trình Medicare Advantage có thể là một chương trình HMO, PPO, chương trình Private Fee-for-Service (PFFS), hoặc chương trình Medicare Medical Savings Account (MSA). Nếu quý vị ghi danh vào Chương Trình Medicare Advantage, các dịch vụ của Medicare được bao trả trong suốt chương trình, và không được chi trả theo chương trình Original Medicare. Trong hầu hết các trường hợp, các Chương Trình Medicare Advantage cũng cung cấp Medicare Part D (bảo hiểm thuốc theo toa). Các chương trình này được gọi là Chương Trình Medicare Advantage kèm theo Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa. Mọi người có Medicare Part A và Part B đều đủ điều kiện để tham gia vào bất kỳ chương trình sức khỏe của Medicare nào được cung cấp trong khu vực của họ, trừ những người mắc Bệnh Thận Giai Đoạn Cuối (trừ các trường hợp ngoại lệ nhất định áp dụng).

Chương Trình Chi Phí Medicare - Chương Trình Chi Phí Medicare là một chương trình do Health Maintenance Organization (HMO) hoặc Competitive Medical Plan (CMP) điều hành theo một hợp đồng hoàn lại chi phí theo mục 1876(h) của Đạo Luật.

Chương Trình Giảm Giá Trong Giai Đoạn Khoảng Trống Bảo Hiểm Medicare - Chương trình giảm giá cho hầu hết các loại thuốc chính hiệu Phần D được bao trả cho người ghi danh Phần D, những người đã đạt đến giai đoạn Giai Đoạn Khoảng Trống Bảo Hiểm và những người chưa nhận được “Trợ Giúp Bổ Sung.” Việc giảm giá được dựa trên các thoả thuận giữa chính phủ Liên Bang và các nhà sản xuất dược phẩm nhất định. Vì lý do này, hầu hết, nhưng không phải tất cả, các loại thuốc chính hiệu sẽ được giảm giá.

Các Dịch Vụ Được Medicare Bao Trả - Các dịch vụ được bao trả bởi Medicare Part A và Part B.

Chương Trình Sức Khỏe Medicare - Một chương trình sức khỏe Medicare được cung cấp bởi một công ty tư nhân ký hợp đồng với Medicare để cung cấp mọi phúc lợi Medicare Part A và Part B cho những người ghi danh vào chương trình. Thuật ngữ này bao gồm tất cả các Chương Trình Medicare Advantage, Chương Trình Medicare Cost, Các Chương Trình Trình Diễn/Thí Điểm, và Các Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Tuổi (PACE).

Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Medicare (Medicare Part D) - Bảo hiểm để giúp chi trả tiền thuốc theo toa cho bệnh nhân ngoại trú, vắc-xin, sinh phẩm và một số vật tư không được bảo hiểm bởi Medicare Part A hoặc Part B.
Chính sách “Medigap” (Bảo Hiểm Bổ Sung Medicare) - Bảo hiểm bổ sung của Medicare được bán bởi các công ty bảo hiểm tư nhân để lấp đầy “các khoảng trống“ trong Original Medicare. Chính sách Medigap chỉ hoạt động cùng với Original Medicare. (Chương trình Medicare Advantage không phải là một chính sách của Medigap.)

Thành viên (Thành viên trong Chương Trình của chúng tôi, hoặc Thành Viên Chương Trình) - Một người dùng Medicare đủ điều kiện nhận các dịch vụ được bao trả, người đã ghi danh vào chương trình của chúng tôi và việc ghi danh của họ đã được xác nhận bởi các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS).

Nhà Thuốc Trong Mạng Lưới - Nhà thuốc trong mạng lưới là một nhà thuốc mà các thành viên trong chương trình của chúng tôi có thể nhận được phúc lợi thuốc theo toa của họ. Chúng tôi gọi là “nhà thuốc trong mạng lưới” vì họ ký hợp đồng với chương trình của chúng tôi. Trong hầu hết các trường hợp, toa thuốc của quý vị chỉ được bao trả nếu được lấy từ một trong các nhà thuốc trong mạng lưới của chúng tôi.

Original Medicare (Traditional Medicare hoặc Fee-for-service Medicare) - Original Medicare do chính phủ cung cấp, và không phải là một chương trình sức khỏe tư nhân như các Chương Trình Medicare Advantage và chương trình thuốc theo toa. Theo Original Medicare, các dịch vụ Medicare được bảo hiểm bởi các bác sĩ, bệnh viện và các khoản thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác do Quốc Hội ấn định. Quý vị có thể thấy bác sĩ, bệnh viện hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác chấp nhận Medicare. Quý vị phải trả tiền khấu trừ. Medicare chi trả phần tiền được Medicare chấp thuận, và quý vị phải trả phần chi phí của mình. Original Medicare có hai phần: Part A (Bảo Hiểm Bệnh Viện) và Part B (Bảo Hiểm Y Tế) và được cung cấp ở khắp mọi nơi tại Hoa Kỳ.

Nhà Thuốc Ngoài Mạng Lưới - Nhà thuốc không có hợp đồng với chương trình của chúng tôi mà phối hợp hoặc cung cấp thuốc được bao trả cho các thành viên trong chương trình của chúng tôi. Hầu hết các loại thuốc quý vị nhận được từ nhà thuốc ngoài mạng lưới không được chương trình của chúng tôi bao trả trừ khi áp dụng các điều kiện nhất định.

Các Chi Phí Tự Trả - Xem định nghĩa về “chia sẻ chi phí” ở trên. Yêu cầu chia sẻ chi phí của một thành viên để thanh toán một phần các dịch vụ hoặc thuốc đã nhận cũng được gọi là yêu cầu chi phí tự trả của thành viên.

Chương trình PACE - Chương trình PACE (Chương Trình Chăm Sóc Toàn Diện cho Người Cao Niên) cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, xã hội và chăm sóc dài hạn cho người già yếu để giúp họ độc lập và sống trong cộng đồng của mình (thay vì đến viện dưỡng lão) lâu nhất có thể, đồng thời nhận được sự chăm sóc chất lượng cao cần thiết. Những người ghi danh vào các chương trình PACE nhận được cả phúc lợi Medicare và Medicaid của họ thông qua chương trình. PACE không được cung cấp ở tất cả các tiểu bang.

Part C - Xem “Chương Trình Medicare Advantage (MA).”

Part D
- Chương Trình Phúc Lợi Thuốc Theo Toa tự nguyện của Medicare. (Để dễ tham khảo, chúng tôi sẽ gọi chương trình phúc lợi thuốc theo toa là Part D.)

Thuốc Part D - Thuốc có thể được bao trả theo Part D. Chúng tôi có thể cung cấp hoặc không cung cấp tất cả thuốc trong Part D. (Xem danh mục thuốc để biết danh sách cụ thể các thuốc được bao trả của quý vị.) Một số loại thuốc đã được Quốc Hội đặc biệt loại trừ khỏi diện được bảo hiểm như thuốc Part D.

Chia Sẻ Chi Phí Ưu Tiên - Chia sẻ chi phí ưu tiên có nghĩa là chia sẻ chi phí thấp hơn cho các loại thuốc nhất định được bao trả ở Phần D tại một số nhà thuốc nhất định trong mạng lưới.

Phí Bảo Hiểm - Các khoản thanh toán định kỳ cho Medicare, một công ty bảo hiểm hoặc một chương trình chăm sóc sức khỏe hoặc bảo hiểm thuốc theo toa.

Cho Phép Trước - Chấp thuận trước để nhận một số loại thuốc có hoặc có không có trong danh mục thuốc của chúng tôi. Một số loại thuốc chỉ được bao trả nếu bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới khác của quý vị được chúng tôi cho phép trước. Các loại thuốc được bao trả cần sự chấp thuận trước được đánh dấu trong danh mục thuốc.

Tổ Chức Cải Tiến Chất Lượng (QIO) - Một nhóm bác sĩ đang hành nghề và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác do chính phủ liên bang trả lương để kiểm tra và cải thiện dịch vụ chăm sóc cho các bệnh nhân của Medicare.

Giới Hạn Số Lượng - Một công cụ quản lý được thiết kế để hạn chế việc sử dụng các loại thuốc được lựa chọn vì lý do chất lượng, an toàn hoặc sử dụng. Giới hạn có thể tùy theo số lượng thuốc mà chúng tôi bao trả cho mỗi toa thuốc hoặc trong một khoảng thời gian xác định.

Khu Vực Dịch Vụ - Một khu vực địa lý có chương trình thuốc theo toa chấp nhận thành viên nếu chương trình này giới hạn tư cách thành viên căn cứ vào nơi thành viên sinh sống. Chương trình có thể rút tên quý vị nếu quý vị chuyển nhà ra khỏi khu vực dịch vụ của chương trình.

Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt - Một khoảng thời gian ấn định khi các thành viên có thể thay đổi chương trình sức khoẻ hoặc chương trình thuốc của họ hoặc trở lại Original Medicare. Các trường hợp mà quý vị có thể đủ điều kiện cho Giai Đoạn Ghi Danh Đặc Biệt bao gồm: nếu quý vị di chuyển ra ngoài khu vực dịch vụ, nếu quý vị được nhận “Trợ Giúp Bổ Sung” với chi phí thuốc theo toa, nếu quý vị chuyển đến viện dưỡng lão hoặc nếu chúng tôi vi phạm hợp đồng của chúng tôi với quý vị.

Chia sẻ chi phí tiêu chuẩn - Chia sẻ chi phí tiêu chuẩn là chia sẻ chi phí ngoài chia sẻ chi phí ưu tiên được cung cấp tại nhà thuốc trong mạng lưới.

Trị Liệu Từng Bước - Một công cụ sử dụng đòi hỏi quý vị trước hết hãy thử một loại thuốc khác để điều trị bệnh của quý vị trước khi chúng tôi trang trải các loại thuốc mà bác sĩ của quý vị có thể đã kê toa ban đầu.

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) - Một khoản phúc lợi hàng tháng được thanh toán từ Sở An Sinh Xã Hội dành cho những người có nguồn thu nhập và nguồn lực hạn chế, bị tàn tật, mù lòa hoặc từ 65 tuổi trở lên. Phúc lợi SSI không giống như phúc lợi An Sinh Xã Hội.

Trở về đầu trang

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_100876E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 01/10/2022