Chuyển đến nội dung chính

Các Nhà Thuốc

Wellcare đưc chp nhn ti hơn 60,000 nhà thuc trong mng lưi trên toàn quc. Mng lưi ca chúng tôi bao gm các chui ca hàng ln, các nhà thuc bán l đc lp, dch v gi thuc qua đưng bưu đin, chăm sóc dài hn, tiêm truyn ti nhà và các nhà thuc ca Dch V Chăm Sóc Sc Khe Ngưi M Bn X/B Lc/Chương Trnh Chăm Sóc Sc Khe Ngưi M Bn X Sng Thành Th (I/T/U).

Với tư cách là thành viên, quý vị có thể mua thuốc theo toa của mình tại bất kỳ nhà thuốc nào trong mạng lưới. Tuy nhiên, số tiền quý vị chi trả có thể thấp hơn nếu quý vị mua thuốc theo toa thông qua nhà thuốc giao hàng qua đường bưu điện CVS/Caremark với mức chia sẻ chi phí ưu tiên thay vì mua tại nhà thuốc bán lẻ trong mạng lưới có mức chia sẻ chi phí tiêu chuẩn. Một số nhà thuốc cung cấp cả dịch vụ bán lẻ và gửi qua đường bưu điện. Nếu quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc bán lẻ cũng cung cấp cả dịch vụ gửi qua đường bưu điện, khoản đồng thanh toán của quý vị có thể khác.

Qu v có th chn đăng k dch v gi thuc qua đưng bưu đin t đng. Qu v có th mua thuc theo toa đưc giao đn tn nhà thông qua chương trnh dch v gi thuc qua đưng bưu đin trong mng lưi. Qu v nên đi thuc theo toa trong vng 7-10 ngày làm vic k t thi đim nhà thuc mua qua đưng bưu đin nhn đưc đơn đt hàng. Nu qu v không nhn đưc thuc theo toa trong thi gian này, vui lng liên h vi chúng tôi qua s 1-866-808-7471 hoc truy cp Bo him nhà thuc đt hàng qua đưng bưu đin ca Wellcare.

Khi qu v mua thuc theo toa ti nhà thuc có tham gia, qu v ch cn trnh th ID Wellcare ca mnh. Qu v s phi chu trách nhim cho bt k khon chi phí t tr cn thit nào theo phúc li Phn D ca mnh.

Wellcare có hp đng vi các nhà thuc đáp ng hoc vưt quá các yêu cu ca Trung Tâm Dch V Medicare và Medicaid (CMS) đi vi vic tip cn nhà thuc trong khu vc ca qu v. Ngưi th hưng phi s dng nhà thuc trong mng lưi đ tip cn phúc li thuc theo toa ca mnh. Phúc li, danh mc thuc, mng lưi nhà thuc, phí bo him và/khon đng thanh toán/đng bo him có th thay đi vào ngày 1 Tháng 1 hàng năm.

Nếu không có nhà thuốc trong mạng lưới, quý vị có thể cần phải sử dụng nhà thuốc ngoài mạng lưới để mua thuốc theo toa của mình. Nhà thuốc ngoài mạng lưới là nhà thuốc bán lẻ, chăm sóc dài hạn, tiêm truyền tại nhà hoặc nhà thuốc ITU không thuộc mạng lưới chương trình của quý vị.

Theo quy định, thuốc theo toa mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới chỉ được chương trình bao trả nếu quý vị không thể sử dụng nhà thuốc trong mạng lưới vì bất kỳ lý do nào sau đây:

  • Danh mục thuốc, mạng lưới nhà thuốc và/hoặc hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần thiết.
  • Không có nhà thuốc tham gia nào trong mạng lưới khi quý vị di chuyển ra ngoài khu vực dịch vụ của mình
  • Thuốc được bao trả được kê toa cho tình trạng cấp cứu y khoa hoặc chăm sóc khẩn cấp và quý vị không thể mua thuốc theo toa ngay tại nhà thuốc trong mạng lưới vì không nhà thuốc trong mạng lưới nào hoạt động 24 giờ trong quãng đường lái xe hợp lý
  • Thuốc được bao trả không còn hàng tại bất kỳ nhà thuốc trong mạng lưới nào tại khu vực của quý vị
  • Thuc đưc bao tr (k c thuc giá cao và/hoc thuc chuyên khoa) không th mua đưc thông qua Nhà Thuc Mua Qua Đưng Bưu Đin CVS Caremark hoc nhà thuc AcariaHealth do thuc không cn hàng hoc v bt k l do nào khác
  • Quý vị được cho dùng vắc-xin do chương trình bao trả tại văn phòng bác sĩ

Xin lưu ý rằng ngay cả khi chúng tôi chi trả cho thuốc theo toa được bao trả mua tại nhà thuốc ngoài mạng lưới, quý vị vẫn có thể phải chi trả nhiều hơn số tiền quý vị phải chi trả nếu quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc trong mạng lưới.

Để được hoàn trả phần của chúng tôi trong chi phí của quý vị, quý vị sẽ phải nộp Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Cho Thành Viên Trực Tiếp Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.. Gửi theo đường bưu điện Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Cho Thành Viên Trực Tiếp cùng với nhãn thuốc hoặc bản in của nhà thuốc và biên lai tính tiền cho thuốc được bao trả của quý vị đến:

Wellcare Reimbursement Department
PO Box 31577
Tampa, FL 33631-3577

Chúng tôi sẽ xem xét đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Thành Viên Trực Tiếp và đưa ra quyết định ban đầu về bảo hiểm ngoài mạng lưới. Yêu cầu sẽ được xử lý theo phạm vi phúc lợi của quý vị và quý vị sẽ được thông báo về kết quả này. Nếu quý vị đáp ứng các yêu cầu của chính sách Hoàn Trả Thành Viên Trực Tiếp của chúng tôi, quý vị sẽ được hoàn trả theo "tỷ lệ đã ký kết với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ sẵn sàng nào trong mạng lưới" thay vì giá tiền mặt trừ đi khoản đồng thanh toán. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ phải thanh toán khoản đồng thanh toán/đồng bảo hiểm mà quý vị phải chịu trách nhiệm theo chương trình của mình cộng với khoản chênh lệch giữa giá tiền mặt và khoản trợ cấp của chương trình nếu giá tiền mặt cao hơn tỷ lệ đã ký kết.

Nếu quý vị là người thụ hưởng Trợ Cấp Thu Nhập Thấp (LIS), khoản chênh lệch ngoài mạng lưới sẽ được CMS chi trả (nghĩa là quý vị chỉ phải chi trả khoản đồng thanh toán áp dụng cho LIS).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và quyết định bảo hiểm trên website của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid.

Thông Tin Nhà Thuốc

Mua Thuốc Theo Toa

Khi quý vị mua thuốc theo toa tại nhà thuốc có tham gia, quý vị chỉ cần trình thẻ ID WellCare của mình. Quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản chi phí tự trả cần thiết nào theo phúc lợi Phần D của mình. 

Tìm hiểu cách mua thuốc theo toa thông qua Nhà Thuốc Ưu Tiên Mua Qua Đường Bưu Điện của WellCare.

Quý vị đã mua thuốc theo toa tại nhà thuốc bên ngoài mạng lưới của chúng tôi chưa? Tìm hiểu thêm về bảo hiểm ngoài mạng lưới của chúng tôi.

Tham khảo Chứng Thực Bảo Hiểm để biết thông tin về chia sẻ chi phí cho thuốc theo toa của quý vị.

Yêu Cầu Mẫu Đơn Điện Tử Quyết Định Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa của Medicare

HOẶC

Sử dụng mẫu đơn có thể in này để yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định về bảo hiểm thuốc theo toa và bảo hiểm chương trình cụ thể của quý vị. Các nhà cung cấp và thành viên nên gửi fax mẫu đơn đến 1-866-388-1767.

Yêu Cầu Mẫu Đơn Điện Tử về Quyết Định Lại đối với Từ Chối Thuốc Theo Toa của Medicare (Kháng Cáo))

HOẶC

Đin vào mu đơn có th in này đ yêu cu kháng cáo sau khi b t chi yêu cu bo him hoc thanh toán cho thuc theo toa. Đây là mu đơn tương t như trên nhưng không th gi bng phương thc đin t. Yêu Cu Xác Đnh Li Quyt Đnh T Chi Thuc Theo Toa ca Medicare (Kháng Cáo) Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.

Tìm Hiểu Thêm

Tìm hiểu thêm về các ngoại lệ và quyết định bảo hiểm trên website của Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid.

Nhà Thuốc Đặt Mua Qua Đường Bưu Điện

Nhà Thuốc Mua Qua Đường Bưu Điện CVS Caremark là nhà thuốc ưu tiên mua qua đường bưu điện của WellCare. Quý vị có thể nhận được tối đa lượng thuốc đủ dùng trong ba tháng ngay tại cửa nhà.

Nhà Thuốc Chuyên Khoa Exactus

Tại sao tôi nên sử dụng Dịch Vụ Chuyên Khoa Exactus?

Các dịch vụ chuyên khoa ưu tiên của WellCare được cung cấp miễn phí cho các thành viên đang dùng thuốc để điều trị tình trạng bệnh dài hạn, đe dọa tính mạng hoặc hiếm gặp. Nền tảng dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc giúp đỡ các thành viên giám sát các tác dụng và triệu chứng phụ, đặt mua thêm thuốc, học cách quản lý thuốc tốt hơn và nhiều hơn nữa.

 

Trợ Giúp Bổ Sung cho Thuốc Theo Toa

Tìm hiểu cách nộp bằng chứng về tình trạng hội đủ điều kiện để nhận Trợ Giúp Bổ Sung cho Thuốc Theo Toa:

2015

Tiếng Anh  Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.  Tiếng Tây Ban Nha  Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.  Tiếng Trung  Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới.  Tiếng Việt

Xem bằng chứng hợp lệ về tình trạng hội đủ điều kiện thu nhập thấp Tài liệu PDF này sẽ mở trong cửa sổ mới. (Bằng Chứng Tốt Nhất Hiện Có).

Nhận thêm thông tin về Bằng Chứng Tốt Nhất Hiện Có từ Medicare.


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021