Chuyển đến nội dung chính

Thời Điểm Ghi Danh

Có nhng thi đim c th khi qu v có th đăng k Chương Trnh Medicare Advantage hoc bo him thuc Medicare, hoc thc hin nhng thay đi đi vi bo him mà qu v đ có:

  • Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu. Khi lần đầu quý vị đủ điều kiện tham gia Medicare, quý vị có thể tham gia một chương trình.  Đây là khoảng thời gian 7 tháng bắt đầu từ 3 tháng trước tháng quý vị bước sang tuổi 65, bao gồm tháng quý vị bước sang tuổi 65 và kết thúc 3 tháng sau tháng quý vị bước sang tuổi 65.
  • Mở Giai Đoạn Ghi Danh. Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 mỗi năm, quý vị có thể tham gia chương trình Medicare Advantage hoặc chương trình thuốc Medicare, chuyển chương trình hoặc rời khỏi chương trình. Nếu quý vị thực hiện thay đổi, bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 của năm sau.
  • Mở Giai Đoạn Ghi Danh Medicare Advantage. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm, nếu quý vị đã ghi danh Chương Trình Medicare Advantage, quý vị có thể chuyển sang một Chương Trình Medicare Advantage khác hoặc chuyển sang Original Medicare (và tham gia một chương trình thuốc Medicare riêng biệt) một lần trong thời gian này. Mọi thay đổi quý vị thực hiện sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng sau khi chương trình nhận được yêu cầu của quý vị.
  • Giai Đon La Chn Đc Bit. Trong hu ht các trưng hp, qu v phi tip tc ghi danh vào chương trnh ca mnh cho năm theo lch bt đu t ngày bo him bt đu.  Tuy nhiên, khi mt s s kin xy ra trong cuc sng ca qu v (ví d, nu qu v ra khi khu vc dch v ca chương trnh hoc mt bo him khác), qu v có th thay đi bo him y t Medicare và bo him thuc ca qu v.

 

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021