Chuyển đến nội dung chính

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang. Chương trình này dành cho người từ 65 tuổi trở lên, người dưới 65 tuổi có một số khuyết tật nhất định và người bị bệnh thận giai đoạn cuối. Khi quý vị đã sẵn sàng để quyết định về một chương trình, hãy dành thời gian để tìm hiểu cách thức hoạt động của các chương trình. Từ đó, quý vị có thể đưa ra quyết định sáng suốt và lựa chọn chương trình phù hợp với mình.

Khi Đề Cập đến Bảo Hiểm, Quý Vị Có Các Lựa Chọn

Quý vị có thể lựa chọn phạm vi bảo hiểm Medicare của quý vị. Có hai lựa chọn chính, Original MedicareMedicare Advantage (còn được gọi là Phần C).

Các phn ca Medicare là g?

Original Medicare là mt chương trnh chăm sóc sc khe có dch v có tính phí do chính ph liên bang qun l, bao gm hai phn: Medicare Phn A (Bo Him Bnh Vin) và Phn B (Bo Him Y T). Đi vi bo him thuc, qu v có th tham gia chương trnh thuc Medicare riêng bit (Phn D).

Tm hiu thêm v các phn riêng l ca Medicare:

Phần A - Bảo Hiểm Bệnh Viện

Trợ giúp bao trả:

 • Chăm sóc nội trú tại bệnh viện
 • Chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng chuyên môn
 • Chăm sóc cuối đời
 • Chăm sóc sức khỏe tại gia

Phần B - Bảo Hiểm Y Tế

Trợ giúp bao trả:

 • Các dịch vụ của bác sĩ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Chăm sóc ngoại trú
 • Chăm sóc sức khỏe tại gia
 • Thiết bị y tế lâu bền (như xe lăn, khung tập đi, giường bệnh và các thiết bị khác)
 • Nhiều dịch vụ phòng ngừa (như sàng lọc, chích ngừa/tiêm vắc-xin và khám “Sức Khỏe” hàng năm)

Medicare Advantage (cn có tên là Phn C) 

 • Mt la chn thay th Original Medicare “tt c trong mt” bao gm Phn A, Phn B và thưng là Phn D.
 • Các chương trình có thể có chi phí tự trả thấp hơn so với Original Medicare.
 • Hầu hết các chương trình đều cung cấp phúc lợi bổ sung mà Original Medicare không bao trả chẳng hạn như thị giác, thính giác, nha khoa và nhiều hơn nữa.

Phần D - Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa

Trợ giúp bao trả:

 • Chi phí thuốc theo toa (bao gồm các mũi chích ngừa và vắc-xin được khuyến cáo)

Chương trình Phần D do các công ty bảo hiểm tư nhân điều hành theo các quy định do Medicare đặt ra.

Chương trnh Medicare Advantage là g?

Chương trnh Medicare Advantage là mt cách khác đ nhn bo him Medicare Phn A (bo him bnh vin) and Phn B (bo him Medicare).  Chương Trnh Medicare Advantage, đôi khi đưc gi là “Phn C” hoc “Chương trnh MA”, đưc cung cp bi các công ty tư nhân đưc Medicare chp thun.  

Nu qu v tham gia Chương Trnh Medicare Advantage, chương trnh s cung cp toàn b bo him Medicare Phn A và Phn B ca qu v, ngoi tr chăm sóc cui đi.  Hu ht các chương trnh cng bao gm bo him thuc (Phn D).  Chương trnh Medicare Advantage thưng cung cp bo him cho nhng mc mà Original Medicare không bao tr, chng hn như chương trnh v th lc, thính giác, nha khoa và th dc (như tư cách thành viên phng tp th dc hoc gim giá).

Có nhiu loi chương trnh Medicare Advantage khác nhau.  Các loi chương trnh ph bin nht bao gm: 

 • Chương Trnh Health Maintenance Organization (HMO)
 • Chương Trnh Preferred Provider Organization (PPO)
 • Chương Trnh Private Fee-for-Service (PFFS)
 • Special Needs Plans (SNPs)

 

Thông Tin Quan Trọng

For important information about WellCare’s Medicare Advantage coverage including eligibility, benefits and more, please see our Conditions and Limitations page.

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

Wellcare là thương hiu Medicare ca Centene Corporation, là mt chương trnh HMO, PPO, PFFS, PDP có hp đng vi Medicare và là Nhà Tài Tr Part D đưc chp thun. Chương trình D-SNP ca chúng tôi có hp đng vi chương trnh Medicaid ca tiu bang. Vic ghi danh tham gia các chương trnh ca chúng tôi tùy thuc vào vic gia hn hp đng.

Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa thiên nhiên, WellCare cam kết giúp quý vị tiếp tục nhận được các dịch vụ chăm sóc một cách dễ dàng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, chúng tôi sẽ:

 • Cho phép cung cấp phúc lợi chương trình của Phần A, Phần B và Phần C bổ sung tại các cơ sở không có hợp đồng được chỉ định (lưu ý rằng phúc lợi Phần A và Phần B, theo 42 CFR §422.204(b)(3), phải được cung cấp tại cơ sở được Medicare chứng nhận)
 • Miễn toàn bộ yêu cầu về giấy giới thiệu của người giám sát trong trường hợp áp dụng
 • Tạm thời giảm mức chia sẻ chi phí ngoài mạng lưới mà chương trình đã phê duyệt thành mức chia sẻ chi phí trong mạng lưới
 • Miễn yêu cầu thông báo cho người ghi danh 30 ngày với điều kiện mọi sự thay đổi (chẳng hạn như giảm mức chia sẻ chi phí và miễn trừ ủy quyền) đều có lợi cho người ghi danh
 • Cho phép quý vị mua thuốc sớm hơn bình thường để đảm bảo quý vị có được loại thuốc cần thiết trong tình huống khẩn cấp 

Các hành động này sẽ có hiệu lực trong suốt giai đoạn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Các đơn vị/cá nhân có thể đưa ra tuyên bố về tình huống Thảm Họa/Khẩn Cấp là Chính Phủ Hoa Kỳ, Federal Emergency Management Agency (FEMA - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) hoặc Thống Đốc của các bang.

Thông thường, đơn vị/cá nhân tuyên bố về thảm họa cũng sẽ thông báo rõ thời điểm thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, nếu thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp không chấm dứt sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên và nếu Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS - Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid) không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên.

WellCare cũng cung cấp Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt (SNP) cho những cá nhân đủ điều kiện. Để ghi danh vào Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 • Tuyên Bố Miễn Trừ

  For important information about WellCare’s Medicare Advantage coverage including eligibility, benefits and more, please see our Conditions and Limitations page.

  Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại hoặc cung cấp phản hồi trực tiếp cho Medicare về chương trình của chúng tôi. Hãy hoàn tất và gửi Mẫu Đơn Phản Hồi và Khiếu Nại về Medicare.

  Medicare có Văn Phòng Thanh Tra Medicare (OMO) có thể hỗ trợ quý vị với các khiếu nại, than phiền và yêu cầu thông tin. Truy cập Medicare.gov để biết thêm thông tin về Medicare và/hoặc được trợ giúp với các khiếu nại và than phiền.

  Wellcare là thương hiu Medicare ca Centene Corporation, là mt chương trnh HMO, PPO, PFFS, PDP có hp đng vi Medicare và là Nhà Tài Tr Part D đưc chp thun. Chương trình D-SNP ca chúng tôi có hp đng vi chương trnh Medicaid ca tiu bang. Vic ghi danh tham gia các chương trnh ca chúng tôi tùy thuc vào vic gia hn hp đng.

 • Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

  Cách tiếp cận bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp ở địa phương.

  Trong trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa thiên nhiên, WellCare cam kết giúp quý vị tiếp tục nhận được các dịch vụ chăm sóc một cách dễ dàng. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, chúng tôi sẽ:

  • Cho phép cung cấp phúc lợi chương trình của Phần A, Phần B và Phần C bổ sung tại các cơ sở không có hợp đồng được chỉ định (lưu ý rằng phúc lợi Phần A và Phần B, theo 42 CFR §422.204(b)(3), phải được cung cấp tại cơ sở được Medicare chứng nhận)
  • Miễn toàn bộ yêu cầu về giấy giới thiệu của người giám sát trong trường hợp áp dụng
  • Tạm thời giảm mức chia sẻ chi phí ngoài mạng lưới mà chương trình đã phê duyệt thành mức chia sẻ chi phí trong mạng lưới
  • Miễn yêu cầu thông báo cho người ghi danh 30 ngày với điều kiện mọi sự thay đổi (chẳng hạn như giảm mức chia sẻ chi phí và miễn trừ ủy quyền) đều có lợi cho người ghi danh
  • Cho phép quý vị mua thuốc sớm hơn bình thường để đảm bảo quý vị có được loại thuốc cần thiết trong tình huống khẩn cấp 

  Các hành động này sẽ có hiệu lực trong suốt giai đoạn tuyên bố về tình trạng khẩn cấp. Các đơn vị/cá nhân có thể đưa ra tuyên bố về tình huống Thảm Họa/Khẩn Cấp là Chính Phủ Hoa Kỳ, Federal Emergency Management Agency (FEMA - Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) hoặc Thống Đốc của các bang.

  Thông thường, đơn vị/cá nhân tuyên bố về thảm họa cũng sẽ thông báo rõ thời điểm thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp kết thúc. Tuy nhiên, nếu thời gian xảy ra thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp không chấm dứt sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên và nếu Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS - Trung Tâm Dịch Vụ Medicare & Medicaid) không đưa ra ngày kết thúc thảm họa hoặc tình huống khẩn cấp, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động bình thường sau 30 ngày kể từ ngày có tuyên bố đầu tiên.

 • Nhu Cầu Đặc Biệt

  WellCare cũng cung cấp Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt (SNP) cho những cá nhân đủ điều kiện. Để ghi danh vào Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021