Chuyển đến nội dung chính

Cách Thay Đi PCP Ca Qu V

Nhà Cung Cp Dch V Chăm Sóc Sc Khe Chính (PCP) phc v trên “cơ s gia đnh” đi vi dch v chăm sóc sc khe cơ bn ca qu v. PCP ca qu v là thành viên quan trng trong đi ng chăm sóc sc khe ca qu v.

Cho dù là đang chn PCP ln đu hay cn thay đi PCP hin ti, qu v có th d dàng thc hin trc tuyn hay thông qua ng dng MyWellCare*.

Tôi có th chn hoc thay đi PCP ca mnh trc tuyn bng cách nào?

Trưc tiên, qu v cn đăng nhpvào Cng Thông Tin Thành Viên. Sau đó làm theo các bưc dưi đây:

  1. Chuyn đn phn có tiêu đ Đi Ng Chăm Sóc Sc Khe Ca Qu V và nhp vào Thay Đi Nhà Cung Cp Chính.
  2. Nhp m ZIP & nhp Tm Kim. Danh sách PCP trong mng lưi s hin th.
  3. Chn PCP bng cách nhp vào tên nhà cung cp.
  4. Làm theo hưng dn đ xác nhn la chn ca qu v.

Qu v chưa có tài khon vi chúng tôi? Ch mt vài phút đ đăng k. Nhpvào nút Đăng k ngay trên trang Đăng Nhp Thành Viên ca chúng tôi.

Tôi có th chn hoc thay đi PCP ca mnh thông qua ng dng di đng bng cách nào?

Ch cn m ng dng MyWellCare và làm theo các bưc chúng tôi đ nêu dưi đây:

  1. Trên màn hnh chính, nhn Thay Đi PCP Ca Tôi
  2. Tm kim PCP bng cách chn Tm Nhà Cung Cp
  3. Làm theo hưng dn đ xác nhn la chn ca qu v

Sau khi qu v chn PCP mi, chúng tôi s gi cho qu v th ID Thành Viên mi. Sau khi chn PCP mi, đây là thi đim hoàn ho đ lên lch hn. PCP ca qu v s giúp điu phi vic chăm sóc, bao gm kim tra sc khe hàng năm cng như các dch v chăm sóc phng nga khác.

Qu v chưa có ng dng di đng? Đây là bn ti xung min phí ti App Store®và Google Play™.

*Lưu : ng dng di đng Ohana không có tùy chn đ các thành viên thay đi PCP ca h. La chn này ch dành cho thành viên WellCare và WellCare TexanPlus.


Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020