Chuyển đến nội dung chính

Thuật Ngữ Medicare

Ở đây quý vị sẽ tìm thấy một danh sách các từ và cụm từ thường được sử dụng khi nói về Medicare.

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Số Tiền Được Phép hoặc Mức Phí Giới Hạn - Số tiền cao nhất mà bác sĩ ngoài mạng lưới chấp nhận Medicare có thể tính phí cho quý vị. Theo luật, Mức Phí Giới Hạn là nhiều hơn 15% số tiền được Medicare chấp thuận cho các dịch vụ của bác sĩ. Không có Mức Phí Giới Hạn cho các nhà cung cấp các thiết bị y tế lâu bền và vật tư ngoài mạng lưới.

Trung Tâm Phẫu Thuật Không Lưu Trú - Một tổ chức có mục đích duy nhất là cung cấp dịch vụ phẫu thuật ngoại trú cho bệnh nhân (1) không cần phải nằm viện và (2) có thời gian dự kiến ở trung tâm không được vượt quá 24 giờ.

Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm - Thời gian ấn định mỗi mùa thu khi các thành viên có thể thay đổi chương trình sức khoẻ hoặc thuốc của họ hoặc chuyển sang Original Medicare. Giai Đoạn Ghi Danh Hàng Năm bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12.

Kháng Cáo - Kháng cáo là điều quý vị làm nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi về việc từ chối một yêu cầu bảo hiểm cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hoặc các thuốc theo toa, hoặc thanh toán cho các dịch vụ hoặc thuốc mà quý vị đã nhận. Quý vị cũng có thể kháng cáo nếu quý vị không đồng ý với quyết định ngừng các dịch vụ mà quý vị đang nhận. Ví dụ, quý vị có thể yêu cầu kháng nếu chúng tôi không trả tiền cho một loại thuốc, một mặt hàng hoặc một dịch vụ mà quý vị nghĩ quý vị có thể nhận được.

Lập Hóa Đơn Số Dư - Khi một nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới (như bác sĩ hoặc bệnh viện) lập hóa đơn cho một bệnh nhân nhiều hơn số tiền chia sẻ chi phí của chương trình. Là một thành viên, quý vị chỉ phải trả số tiền chia sẻ chi phí của chương trình khi quý vị nhận các dịch vụ được chương trình của chúng tôi bao trả từ các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp “lập hóa đơn số dư” cho quý vị hoặc tính phí quý vị nhiều hơn số tiền chia sẻ chi phí mà chương trình của quý vị cho biết quý vị phải trả.

Giai Đoạn Phúc Lợi - Cách thức mà cả chương trình của chúng tôi và Original Medicare tính toán việc sử dụng các dịch vụ của cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNF) của quý vị. Giai đoạn phúc lợi bắt đầu vào ngày quý vị chuyển vào một cơ sở điều dưỡng chuyên môn. Giai đoạn phúc lợi kết thúc khi quý vị không nhận được bất kỳ chăm sóc chuyên môn nào trong một SNF trong 60 ngày liên tiếp. Nếu quý vị vào một cơ sở điều dưỡng chuyên môn sau khi giai đoạn phúc lợi kết thúc, một giai đoạn phúc lợi mới sẽ bắt đầu. Không giới hạn số giai đoạn phúc lợi.

Thuốc Chính Hiệu - Thuốc theo toa được sản xuất và bán bởi cùng một công ty dược phẩm đã nghiên cứu ban đầu và phát triển thuốc. Thuốc chính hiệu có cùng công thức thành phần hoạt chất như phiên bản thuốc gốc của thuốc chính hiệu. Tuy nhiên, thuốc gốc được sản xuất và bán bởi các nhà sản xuất thuốc khác và thường không được bán cho đến khi bằng sáng chế của thuốc chính hiệu đã hết hiệu lực.

Giai Đoạn Bảo Hiểm Thảm Khốc - Khi quý vị (hoặc những người trả thay cho quý vị) đã chi toàn bộ chi phí tự chi trả ấn định trong năm dương lịch, quý vị sẽ chuyển từ Giai Đoạn Khoảng Trống Bảo Hiểm sang Giai Đoạn Bảo Hiểm Thảm Khốc. Số tiền này thay đổi hàng năm. Vui lòng xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết chi tiết.

Các Trung Tâm Dch V Medicare & Medicaid (CMS) - Cơ quan liên bang qun l Medicare.

Đng bo him - S tin qu v có th phi tr như phn chi phí ca qu v cho các dch v hoc thuc theo toa. Đng bo him thưng là mt s phn trăm (ví d: 20%).

Cơ S Phc Hi Chc Năng Ngoi Trú Toàn Din (CORF) - Mt cơ s ch yu cung cp các dch v phc hi chc năng sau khi b bnh hoc thương tích và cung cp nhiu dch v bao gm vt l tr liu, dch v x hi hoc tâm l, hô hp tr liu, liu pháp cơ năng và dch v bnh l ngôn ng, và dch v đánh giá môi trưng ti nhà.

Đng thanh toán - S tin qu v có th phi tr như phn chi phí ca qu v cho các dch v hoc vt tư y t, như thăm khám bác s, thăm khám ngoi trú bnh vin hoc thuc theo toa. Đng thanh toán thưng là mt s tin đ đưc n đnh, thay v mt s phn trăm. Ví d, qu v có th phi tr $10 hoc $20 cho mt ln thăm khám bác s hoc thuc theo toa.

Chia S Chi Phí - Chia s chi phí là s tin mà mt thành viên phi tr khi nhn đưc dch v hoc thuc. Chia s chi phí bao gm bt k s kt hp nào ca ba loi thanh toán sau đây: (1) bt k khon khu tr nào mà mt chương trnh có th áp đt trưc khi dch v hoc thuc đưc bao tr; (2) bt k khon “đng thanh toán” c đnh nào mà mt chương trnh yêu cu khi nhn đưc mt dch v hoc thuc c th; hoc (3) bt k khon đng bo him nào mà mt chương trnh yêu cu khi nhn mt dch v hoc thuc c th. Mc chia s chi phí hàng ngày có th áp dng khi bác s kê toa ít hơn lưng dùng cho mt tháng đi vi mt s loi thuc và qu v phi tr mt khon đng thanh toán.

Bc Chia S Chi Phí - Mi loi thuc trong danh sách các loi thuc đưc bao tr thuc mt trong nhng bc chia s chi phí. Nhn chung, bc chia s chi phí càng cao, chi phí cho thuc ca qu v càng cao.

Xác Đnh Bo Him - Mt quyt đnh v vic mt loi thuc đưc kê toa cho qu v có đưc bao tr bi chương trnh hay không và s tin, nu có, qu v phi chi tr cho dch v hay đơn thuc. Nói chung, nu qu v mang theo toa thuc đn nhà thuc và nhà thuc cho qu v bit rng toa thuc không đưc bao tr theo chương trnh ca qu v, đó không phi là mt quyt đnh bo him. Qu v cn gi hoc vit thư cho chương trnh ca qu v đ yêu cu mt quyt đnh chính thc v bo him. Xác đnh bo him cn đưc gi là “quyt đnh bo him”.

Thuc Đưc Bao Tr - Tt c các loi thuc theo toa đưc chương trnh ca chúng tôi bao tr.

Các Dch V Đưc Bao Tr - Tt c các dch v và vt tư đưc chương trnh ca chúng tôi bao tr.

Bo Him Thuc Theo Toa Đáng Tin Cy - Bo him thuc theo toa (ví d: t ngưi s dng lao đng hoc công đoàn) d kin s tr trung bnh ít nht là bng mc bo him thuc theo toa tiêu chun ca Medicare. Nhng ngưi có loi hnh bo him này khi h đ điu kin hưng Medicare thưng có th gi li bo him mà không b pht nu h quyt đnh đăng k bo him thuc theo toa Medicare sau này.

Chăm Sóc Đi Sng Thưng Nht - Chăm sóc đi sng thưng nht là vic chăm sóc cá nhân trong vin dưng lo, nơi chăm sóc cui đi, hoc bi cnh cơ s khác, khi qu v không cn chăm sóc y t chuyên môn hay chăm sóc điu dưng chuyên môn. Chăm sóc đi sng thưng nht là chăm sóc cá nhân có th đưc cung cp bi nhng ngưi không có k năng hoc đào to chuyên môn. Dch v chăm sóc này có th bao gm giúp đ các sinh hot hàng ngày như tm, mc qun áo, ăn, lên hoc xung giưng hoc gh, đi li và s dng nhà tm. Dch v này cng có th bao gm kiu chăm sóc liên quan đn sc kho mà hu ht mi ngưi t làm đưc, như s dng thuc nh mt. Medicare không tr tin cho dch v chăm sóc đi sng thưng nht.

B Phn Dch V Khách Hàng - Mt b phn trong chương trnh ca chúng tôi s tr li câu hi ca qu v v tư cách thành viên, phúc li, phàn nàn và khiu ni.

Mc Chia S Chi Phí Hàng Ngày - Mt mc có th áp dng khi bác s kê toa ít hơn lưng đ dùng cho mt tháng đi vi mt s loi thuc và qu v phi tr mt khon đng thanh toán. Mc chia s chi phí hàng ngày là khon đng thanh toán mt tháng chia cho s ngày ca lưng thuc đ dùng cho mt tháng. Ví d, nu qu v đng thanh toán $30 cho lưng thuc đ dùng trong mt tháng và lưng thuc cho mt tháng trong chương trnh ca qu v là 30 ngày, th mc chia s chi phí hàng ngày ca qu v là $1 mi ngày. Điu này có ngha là qu v phi tr $1 mi ngày khi qu v mua toa thuc.

Khon Khu Tr - S tin qu v phi tr cho dch v chăm sóc sc kho hoc các toa thuc trưc khi chương trnh ca chúng tôi bt đu tr.

Hy Ghi Danh - Quá trnh chm dt tư cách thành viên ca qu v trong chương trnh ca chúng tôi. Hy ghi danh có th là t nguyn (s la chn ca chính qu v) hoc không t nguyn (không phi là la chn ca chính qu v).

Phí Cp Phát - Phí đưc tính mi ln mt loi thuc đưc bao tr đưc cp phát đ tr cho chi phí mua mt toa thuc. Phí cp phát bao gm các chi phí như thi gian ca dưc s đ chun b và đóng gói theo toa.

Cá Nhân Đ Điu Kin Kép - Mt ngưi đ điu kin cho c bo him Medicare và Medicaid. 

Thit B Y T Lâu Bn - Mt s thit b y t đưc bác s ca qu v đt mua. Ví d như khung tp đi, xe lăn, hoc giưng bnh.

Cp Cu - Mt trưng hp khn cp v y khoa là khi qu v hoc bt k ngưi nào khác có kin thc trung bnh v sc kho và thuc men tin rng qu v có các triu chng y khoa cn chăm sóc y t ngay đ ngăn chn s t vong, mt chi, hoc mt chc năng ca chi. Các triu chng y t có th là bnh tt, thương tích, đau d di, hoc tnh trng sc kho đang tr nên ti t hơn.

Chăm Sóc Cp Cu - Các dch v đưc bao tr: (1) đưc cung cp bi mt nhà cung cp đ điu kin cung cp các dch v cp cu; và (2) cn thit đ đánh giá hoc n đnh tnh trng sc khe khn cp.

Chng Thc Bo Him (EOC) và Tit L Thông Tin - Tài liu, kèm theo mu đơn đăng k và bt k tài liu đính kèm, ph b hoc bo him tùy chn khác đ chn có gii thích v bo him ca qu v, nhng g chúng tôi phi làm, quyn ca qu v và nhng g qu v phi làm vi tư cách là thành viên chương trnh ca chúng tôi.

Ngoi L - Mt dng quyt đnh bo him, nu đưc chp thun, s cho phép qu v nhn mt loi thuc không có trong danh mc thuc ca nhà tài tr chương trnh ca qu v (mt trưng hp ngoi l trong danh mc thuc) hoc nhn đưc mt loi thuc không đưc ưu tiên vi phn chi phí ưu đi (ngoi l v bc thuc). Qu v cng có th yêu cu ngoi l nu nhà tài tr chương trnh ca qu v yêu cu qu v th mt loi thuc khác trưc khi nhn thuc mà qu v yêu cu, hoc chương trnh hn ch s lưng hoc liu lưng thuc mà qu v yêu cu (mt trưng hp ngoi l trong danh mc thuc).

Tr Giúp B Sung - Chương trnh Medicare tr giúp nhng ngưi có thu nhp và ngun lc hn ch đ tr chi phí cho chương trnh thuc theo toa ca Medicare, chng hn như phí bo him, khon khu tr và đng bo him.

Danh mc thuc hay “Danh Sách Thuc” - Mt danh sách thuc theo toa đưc chương trnh bao tr. Các loi thuc trong danh sách này do chương trnh la chn vi s tr giúp ca bác s và dưc s. Danh sách này bao gm c thuc chính hiu và thuc gc.

Thuc Gc - Thuc theo toa đưc Cơ quan Qun l Thc phm và Dưc phm (FDA) phê duyt có cùng thành phn hot cht như thuc chính hiu. Nói chung, mt loi thuc “gc” có hiu qu ging như thuc chính hiu và thưng có giá thp hơn.

Than Phin - Mt kiu khiu ni mà qu v hưng đn chúng tôi hoc mt trong các nhà cung cp hoc các nhà thuc trong mng lưi ca chúng tôi, bao gm c khiu ni v cht lưng ca dch v chăm sóc cho qu v. Kiu khiu ni này không liên quan đn các tranh chp v mc bo him hoc thanh toán.

Ngưi Tr Giúp Chăm Sóc Sc Khe Ti Nhà - Mt ngưi tr giúp chăm sóc sc khe ti nhà không cn kh năng chuyên môn ca mt y tá hay chuyên viên tr liu có giy phép hành ngh, chng hn như giúp đ chăm sóc cá nhân (ví d tm ra, s dng nhà v sinh, mc qun áo, hoc thc hin các bài tp th dc đưc ch dn). Ngưi tr giúp chăm sóc sc khe ti nhà không có giy phép điu dưng hoc không điu tr.

Cơ Sở Chăm Sóc Cuối Đời - Một người ghi danh có thời gian sống sáu tháng hoặc ít hơn có quyền chọn vào cơ sở chăm sóc cuối đời. Chúng tôi, chương trình của quý vị, phải cung cấp cho quý vị một danh sách các cơ sở chăm sóc cuối đời ở khu vực địa lý của quý vị. Nếu quý vị chọn cơ sở chăm sóc cuối đời và tiếp tục đóng phí bảo hiểm, quý vị vẫn là thành viên của chương trình chúng tôi. Quý vị vẫn có thể có được tất cả các dịch vụ cần thiết về mặt y tế, cũng như các phúc lợi bổ sung mà chúng tôi cung cấp. Cơ sở chăm sóc cuối đời sẽ cung cấp điều trị đặc biệt cho tình trạng của quý vị. 

Nằm Viện Nội Trú - Trường hợp ở lại bệnh viện khi quý vị đã được chính thức nhận vào bệnh viện để nhận các dịch vụ y tế chuyên môn. Ngay cả khi quý vị ở lại bệnh viện qua đêm, quý vị vẫn có thể được coi là một "bệnh nhân ngoại trú".

Số Tiền Điều Chỉnh Hàng Tháng Liên Quan Đến Thu Nhập (IRMAA) - Nếu thu nhập của quý vị trên mức giới hạn nhất định, quý vị sẽ phải trả số tiền điều chỉnh hàng tháng liên quan đến thu nhập ngoài phí bảo hiểm chương trình của quý vị. Các cá nhân và cặp vợ chồng có thu nhập vượt quá giới hạn hàng năm phải đóng một khoản phí bảo hiểm thuốc theo toa Medicare và Medicare Phần B (bảo hiểm y tế) cao hơn. Số tiền bổ sung này được gọi là số tiền điều chỉnh hàng tháng liên quan đến thu nhập. Số người có Medicare bị ảnh hưởng ít hơn 5%, vì vậy hầu hết mọi người sẽ không trả phí bảo hiểm cao hơn. Vui lòng xem Chứng Thực Bảo Hiểm của quý vị để biết chi tiết về các giới hạn thu nhập hàng năm.

Hiệp Hội Hành Nghề Độc Lập (IPA) - Một hiệp hội các bác sĩ, bao gồm các PCP và các bác sĩ chuyên khoa, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác, bao gồm cả bệnh viện, có hợp đồng với HMO để cung cấp dịch vụ cho những người ghi danh. Một số IPA có vòng giới thiệu chính thức, có nghĩa là các nhà cung cấp của họ sẽ chỉ giới thiệu bệnh nhân đến các nhà cung cấp khác thuộc cùng một IPA.

Giới Hạn Bảo Hiểm Ban Đầu - Giới hạn phạm vi bảo hiểm tối đa trong Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu.

Giai Đoạn Bảo Hiểm Ban Đầu - Đây là giai đoạn trước khi tổng chi phí thuốc của quý vị, bao gồm cả số tiền quý vị đã thanh toán và những khoản mà chương trình của quý vị đã trả thay cho quý vị trong năm, đạt $3,700.

Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu - Khi quý vị đủ điều kiện hưởng Medicare lần đầu tiên, đó là khoảng thời gian quý vị có thể đăng ký Medicare Phần A và Phần B. Ví dụ, nếu quý vị đủ điều kiện hưởng Medicare khi quý vị 65 tuổi, Giai Đoạn Ghi Danh Ban Đầu của quý vị là khoảng thời gian bảy tháng kể từ lúc bắt đầu ba tháng trước khi quý vị 65 tuổi, kể cả tháng quý vị chuyển sang 65 tuổi, và kết thúc ba tháng sau tháng quý vị chuyển sang 65 tuổi.

Chương Trình Nhu Cầu Chăm Sóc Đặc Biệt Tương Đương Cơ Sở Y Tế (SNP) - Chương Trình Nhu Cầu Chăm Sóc Đặc Biệt Tương Đương Cơ Sở Y Tế ghi danh các cá nhân đủ điều kiện sống trong cộng đồng nhưng cần chăm sóc ở mức độ cơ sở y tế dựa trên sự đánh giá của Tiểu Bang. Đánh giá phải được tiến hành bằng cách sử dụng công cụ đánh giá tương đương mức độ chăm sóc cấp Tiểu Bang và được quản lý bởi một đơn vị chứ không phải bởi tổ chức cung cấp chương trình. Loại Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này có thể giới hạn việc ghi danh của các cá nhân cư trú tại cơ sở sinh sống được hỗ trợ theo hợp đồng (ALF) nếu cần thiết để đảm bảo phân phối đồng bộ chăm sóc đặc biệt.

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Tại Cơ Cở Y Tế (SNP) - Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Tại Cơ Cở Y Tế ghi danh những cá nhân hội đủ điều kiện tiếp tục cư trú hoặc dự kiến sẽ tiếp tục cư trú khoảng 90 ngày trở lên trong cơ sở chăm sóc dài hạn (LTC). Các cơ sở LTC này có thể bao gồm một cơ sở điều dưỡng chuyên môn (SNF); cơ sở điều dưỡng (NF); (SNF/NF); một cơ sở chăm sóc trung gian cho người bị chậm phát triển tâm thần (ICF/MR); và/hoặc cơ sở tâm thần nội trú. Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Tại Cơ Cở Y Tế phục vụ các cư dân LTC của Medicare phải có thỏa thuận hợp đồng (hoặc sở hữu và điều hành) cơ sở hoặc các cơ sở LTC cụ thể.

Phạt Ghi Danh Muộn - Số tiền được cộng thêm vào phí bảo hiểm hàng tháng của quý vị cho bảo hiểm thuốc Medicare nếu quý vị rời khỏi mà không có bảo hiểm đáng tin cậy (bảo hiểm được dự kiến sẽ trả trung bình ít nhất là bằng bảo hiểm thuốc theo toa Medicare tiêu chuẩn) trong khoảng thời gian liên tục là 63 ngày hoặc nhiều hơn sau khi quý vị hội đủ điều kiện được hưởng Medicare. Quý vị phải trả số tiền này cao hơn miễn là quý vị có một chương trình thuốc của Medicare. Có một số ngoại lệ. Ví dụ, nếu quý vị nhận được Trợ Giúp Bổ Sung từ Medicare để thanh toán chi phí chương trình mua thuốc theo toa của quý vị, quý vị không phải trả tiền phạt ghi danh muộn.

Danh Sách Các Thuc Đưc Bao Tr - Xem Danh Mc Thuc hay Danh Sách Thuc.

Tr Cp Thu Nhp Thp - Xem Tr Giúp B Sung.

Phí Ti Đa - S tin cao nht do công ty bo him đt ra có th đưc tính phí cho mt dch v y t c th.

S Tin T Tr Ti Đa - Sau khi qu v đ thanh toán ht chi phí t tr cho các dch v Part A và Part B đưc bo him, qu v s không phi tr bt c khon nào cho các dch v Part A và Part B đưc bo him trong sut thi gian cn li ca năm dương lch. S tin qu v phi tr cho phí bo him Medicare Part A và Part B ca qu v và thuc theo toa không tính vào s tin t tr ti đa.

Medicaid (hoc Tr Giúp Y T) - Chương trnh chung ca Liên bang và tiu bang h tr chi phí y t cho mt s ngưi có thu nhp thp và ngun lc hn ch. Chương trnh Medicaid gia các tiu bang là khác nhau, nhưng hu ht các chi phí chăm sóc sc khe đu đưc bo him nu qu v hi đ điu kin cho c Medicare và Medicaid.

Ch Đnh Y Khoa Đưc Chp Nhn - Vic s dng thuc đ đưc Cơ quan Qun l Thc phm và Dưc phm (FDA) phê duyt hoc đưc h tr bi mt s sách tham kho nht đnh.

Cn Thit V Mt Y T - Dch v, vt tư hoc thuc cn thit đ d phng, chn đoán hoc điu tr cho tnh trng sc kho ca qu v và đáp ng các tiêu chun đ đưc chp nhn v mt y t.

Medicare - Chương trnh bo him y t liên bang dành cho ngưi t 65 tui tr lên, mt s ngưi dưi 65 tui b khuyt tt nht đnh và ngưi b Bnh Thn Giai Đon Cui (thưng là nhng ngưi b suy thn vnh vin cn chy thn hoc cy ghép thn). Nhng ngưi có Medicare có th nhn bo him y t Medicare thông qua Original Medicare, mt Chương Trnh Chi Phí Medicare, chương trnh PACE hoc chương trnh Medicare Advantage.

Giai Đon Ghi Danh M Medicare Advantage - Giai đon t ngày 1 tháng 1 đn ngày 31 tháng 3 hàng năm khi thành viên trong Chương trnh Medicare Advantage có th chuyn sang mt chương trnh Medicare Advantage khác hoc chuyn sang chương trnh Original Medicare (và tham gia chương trnh thuc Medicare riêng).

Chương trnh Medicare Advantage (MA) – Đôi khi cn đưc gi là Medicare Part C. Chương trnh đưc cung cp bi mt công ty tư nhân k kt hp đng vi Medicare đ cung cp cho qu v tt c các phúc li Medicare Part A và Part B. Chương trnh Medicare Advantage có th là mt chương trnh HMO, PPO, chương trnh Private Fee-for-Service (PFFS), hoc chương trnh Medicare Medical Savings Account (MSA). Khi qu v ghi danh vào Chương Trnh Medicare Advantage, các dch v ca Medicare đưc bao tr qua chương trnh, và không đưc chi tr theo chương trnh Original Medicare. Trong hu ht các trưng hp, các Chương Trnh Medicare Advantage cng cung cp Medicare Part D (bo him thuc theo toa). Các chương trnh này đưc gi là Chương Trnh Medicare Advantage kèm theo Bo Him Thuc Theo Toa. Mi ngưi có Medicare Part A và Part B đu đ điu kin đ tham gia vào bt k chương trnh sc khe ca Medicare nào đưc cung cp trong khu vc ca h, tr nhng ngưi mc Bnh Thn Giai Đon Cui (tr các trưng hp ngoi l nht đnh áp dng).

Chương Trnh Medicare Cost - Mt chương trnh do T Chc Duy Tr Sc Khe (HMO) hoc Chương Trnh Y T Cnh Tranh (CMP) điu hành theo mt hp đng hoàn li chi phí theo mc 1876(h) ca Đo Lut.

Chương Trnh Gim Giá Khong Trng Bo Him Medicare - Chương trnh gim giá cho hu ht các loi thuc chính hiu Part D đưc bao tr cho ngưi tham gia Part D, nhng ngưi đ đt đn giai đon Giai Đon Khong Trng Bo Him và nhng ngưi chưa nhn đưc Tr Giúp B Sung. Vic gim giá đưc da trên các tho thun gia chính ph Liên Bang và các nhà sn xut dưc phm nht đnh. V l do này, hu ht, nhưng không phi tt c, các loi thuc chính hiu s đưc gim giá.

Các Dch V Đưc Medicare Bao Tr – Các dch v đưc Medicare Part A và Part B bao tr. Tt c các chương trnh sc khe ca Medicare, trong đó có chương trnh ca chúng tôi, phi bao tr mi dch v mà Medicare Part A hoc Part B bao tr.

Chương Trnh Medicare Health – Mt chương trnh sc khe Medicare đưc cung cp bi mt công ty tư nhân k hp đng vi Medicare đ cung cp mi phúc li Medicare Part A và Part B cho nhng ngưi ghi danh vào chương trnh. Thut ng này bao gm tt c các Chương Trnh Medicare Advantage, Chương Trnh Medicare Cost, Các Chương Trnh Trnh Din/Thí Đim, và Các Chương Trnh Chăm Sóc Toàn Din cho Ngưi Cao Tui (PACE).

Bo Him Thuc Theo Toa Medicare (Medicare Part D) - Bo him đ giúp chi tr tin thuc theo toa cho bnh nhân ngoi trú, vc-xin, sinh phm và mt s vt tư không đưc bo him bi Medicare Part A hoc Part B.

Chính sách “Medigap” (Bo Him B Sung Medicare) - Bo him b sung ca Medicare đưc bán bi các công ty bo him tư nhân đ lp đy “các khong trng“ trong Original Medicare. Chính sách Medigap ch hot đng cùng vi Original Medicare. (Chương trnh Medicare Advantage không phi là mt chính sách ca Medigap.)

Thành viên (Thành viên trong Chương trnh ca chúng tôi, hoc “Thành Viên Chương Trnh”) - Mt ngưi dùng Medicare đ điu kin nhn các dch v đưc bo him, nhng ngưi đ ghi danh vào chương trnh ca chúng tôi và s ghi danh ca h đ đưc xác nhn bi các Trung tâm Dch v Medicare và Medicaid (CMS).

Nhà Thuc Trong Mng Lưi - Nhà thuc trong mng lưi là mt nhà thuc mà các thành viên trong chương trnh ca chúng tôi có th nhn đưc phúc li thuc theo toa ca h. Chúng tôi gi là “nhà thuc trong mng lưi” v h k hp đng vi chương trnh ca chúng tôi. Trong hu ht các trưng hp, toa thuc ca qu v ch đưc bao tr nu đưc ly t mt trong các nhà thuc trong mng lưi ca chúng tôi.

Nhà Cung Cp Dch V trong Mng Lưi - “Nhà Cung Cp Dch V” là thut ng chung mà chúng tôi s dng cho các bác s, chuyên gia chăm sóc sc kho khác, bnh vin và các cơ s chăm sóc sc kho khác đưc Medicare và đưc Tiu Bang cp phép hoc chng nhn đ cung cp dch v chăm sóc sc kho. Chúng tôi gi h là “nhà cung cp dch v trong mng lưi” khi h có hp đng vi chương trnh ca chúng tôi đ chp nhn khon thanh toán ca chúng tôi là thanh toán đy đ và trong mt s trưng hp là đ phi hp cng như cung cp các dch v đưc bao tr cho các thành viên trong chương trnh ca chúng tôi. Chương trnh ca chúng tôi chi tr cho các nhà cung cp dch v trong mng lưi da trên các tha thun mà chương trnh đ có vi các nhà cung cp dch v hoc nu các nhà cung cp đng cung cp cho qu v các dch v đưc bo him theo chương trnh. Các nhà cung cp dch v trong mng lưi cng có th đưc gi là “nhà cung cp dch v ca chương trnh.“

Quyt Đnh Ca T Chc - T chc Medicare Advantage đ đưa ra quyt đnh ca t chc khi đưa ra quyt đnh v vic liu các vt phm hay dch v đưc bao tr hay không hoc s tin mà qu v phi tr cho các vt phm hoc dch v đưc bao tr. Nhà cung cp hoc cơ s cung cp dch v trong mng lưi ca t chc Medicare Advantage cng đ đưa ra quyt đnh ca t chc khi cung cp cho qu v mt vt phm hoc dch v hoc gii thiu qu v đn mt nhà cung cp dch v ngoài mng lưi đ nhn vt phm hoc dch v. Quyt đnh ca t chc đưc gi là “quyt đnh bo him”.

Original Medicare (”Medicare Truyn Thng” hay Medicare “Tính Phí Cho Dch V”) - Original Medicare đưc cung cp bi chính ph và không phi là mt chương trnh sc khe tư nhân như các Chương Trnh Medicare Advantage và chương trnh thuc theo toa. Theo Original Medicare, các dch v Medicare đưc bao tr bng cách thanh toán cho bác s, bnh vin và s tin thanh toán cho nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe khác do Quc Hi n đnh. Qu v có th thăm khám vi bác s, bnh vin hoc nhà cung cp dch v chăm sóc sc khe khác chp nhn Medicare. Qu v phi tr tin khu tr. Medicare chi tr phn tin đưc Medicare chp thun, và qu v phi tr phn chi phí ca mnh. Original Medicare có hai phn: Part A (Bo Him Bnh Vin) và Part B (Bo Him Y T) và đưc cung cp khp mi nơi ti Hoa K.

Nhà Thuc Ngoài Mng Lưi - Nhà thuc không có hp đng vi chương trnh ca chúng tôi mà phi hp hoc cung cp thuc đưc bao tr cho các thành viên trong chương trnh ca chúng tôi. Hu ht các loi thuc qu v nhn đưc t nhà thuc ngoài mng lưi không đưc chương trnh ca chúng tôi bao tr tr khi áp dng các điu kin nht đnh.

Nhà Cung Cp Dch V Ngoài Mng Lưi hoc Cơ S Ngoài Mng Lưi - Mt nhà cung cp dch v hoc cơ s mà chúng tôi không sp xp đ phi hp hoc cung cp các dch v đưc bao tr cho các thành viên trong chương trnh ca chúng tôi. Nhà cung cp dch v ngoài mng lưi là các nhà cung cp dch v mà chương trnh ca chúng tôi không thuê, s hu, hay vn hành hoc không có hp đng cung cp dch v đưc bao tr cho qu v.

Chi Phí T Tr - Yêu cu chia s chi phí ca mt thành viên đ thanh toán cho mt phn dch v hoc thuc đ nhn cng đưc gi là yêu cu chi phí “t tr“ ca thành viên.

Chương trnh PACE - Chương trnh PACE (Chương Trnh Chăm Sóc Toàn Din cho Ngưi Cao Tui) cung cp các dch v chăm sóc y t, x hi và chăm sóc lâu dài cho nhng ngưi cao tui có nhu cu chăm sóc lâu dài đ giúp h sng đc lp và sng trong cng đng ca h (thay v đi đn vin dưng lo) lâu nht có th, trong khi vn nhn s chăm sóc có cht lưng cao cn thit. Nhng ngưi ghi danh vào các chương trnh PACE nhn đưc c phúc li Medicare và Medicaid ca h thông qua chương trnh.

Part C - Xem Chương Trnh Medicare Advantage (MA).

Part D - Chương trnh Phúc Li Thuc Theo Toa t nguyn ca Medicare. (Đ d tham kho, chúng tôi s gi chương trnh phúc li thuc theo toa là Part D.)

Thuc Part D – Các thuc có th đưc bao tr theo Part D. Chúng tôi có th cung cp hoc không cung cp tt c thuc trong Part D. (Xem danh mc thuc đ bit danh sách c th các thuc đưc bao tr ca qu v.) Mt s loi thuc đ đưc Quc Hi đc bit loi tr khi din đưc bo him như thuc Part D.

Dch V Đưc La Chn (Point-of-Service) - HMO vi Dch V Đưc La Chn (POS) là mt phúc li b sung bao gm các dch v cn thit v mt y t mà qu v có th nhn đưc t các nhà cung cp ngoài mng lưi. Khi qu v s dng phúc li POS (ngoài mng lưi), qu v phi tr phn chi phí nhiu hơn cho dch v chăm sóc. Luôn trao đi viNhà Cung Cp Dch V Chăm Sóc Chính (PCP) ca qu v trưc khi tm kim dch v chăm sóc t mt nhà cung cp dch v ngoài mng lưi. PCP ca qu v s thông báo cho chúng tôi bng cách yêu cu s chp thun ca chương trnh (“cho phép trưc“).

Chia S Chi Phí Ưu Đi - Chia s chi phí ưu đi có ngha là phn chi phí thp hơn cho các loi thuc Part D đưc bao tr ti nhà thuc có dch v gi thuc qua đưng bưu đin CVS/Caremark.

Chương Trnh Preferred Provider Organization (PPO) - Mt chương trnh Medicare Advantage có mng lưi các nhà cung cp có hp đng đ đng điu tr cho các thành viên ca chương trnh vi s tin thanh toán c th. Chương trnh PPO phi bao tr cho tt c các phúc li ca chương trnh cho dù h nhn đưc t các nhà cung cp dch v trong mng lưi hay ngoài mng lưi. Phn chia s chi phí ca thành viên nói chung s cao hơn khi nhn phúc li t các nhà cung cp ngoài mng lưi. Các chương trnh PPO có gii hn hàng năm v chi phí t tr ca qu v đi vi các dch v nhn đưc t các nhà cung cp dch v trong mng lưi (đưc ưu tiên) và mc gii hn cao hơn đi vi tng chi phí t tr ca qu v cho dch v c trong (đưc ưu tiên) và ngoài mng lưi (không ưu tiên).

Phí Bo Him - Các khon thanh toán đnh k cho Medicare, mt công ty bo him hoc mt chương trnh chăm sóc sc kho hoc bo him thuc theo toa.

Qun L Phúc Li Thuc Kê Toa (hay PBM) - Các công ty hp đng vi Chương Trnh Thuc Theo Toa ca Medicare Advantage đ qun l các dch v nhà thuc.

Nhà Cung Cp Dch V Chăm Sóc Chính (PCP) - Nhà cung cp dch v chăm sóc chính ca qu v là bác s hoc nhà cung cp dch v khác mà qu v tm đn đu tiên đi vi hu ht các vn đ v sc kho. H đm bo qu v s nhn đưc s chăm sóc cn thit đ gi cho qu v khe mnh. H cng có th trao đi vi các bác s và nhà cung cp dch v chăm sóc sc kho khác v s chăm sóc ca qu v và gii thiu qu v ti các bác s và nhà cung cp đó. Trong nhiu chương trnh sc khe ca Medicare, qu v phi ti khám ti nhà cung cp dch v chăm sóc chính ca qu v trưc khi qu v tm đn bt k nhà cung cp dch v chăm sóc sc kho nào khác.

S Chp Thun Trưc - Là phê duyt trưc đ nhn các dch v hoc mt s thuc có th thuc hoc không thuc danh mc ca chúng tôi. Mt s dch v y t trong mng lưi ch đưc bao tr nu bác s hoc nhà cung cp dch v trong mng lưi khác ca qu v đưc “chp thun trưc” theo chương trnh ca chúng tôi. Mt s loi thuc ch đưc bao tr nu bác s hoc nhà cung cp dch v trong mng lưi khác ca qu v đưc chúng tôi “chp thun trưc”. Các loi thuc đưc bao tr cn s chp thun trưc đưc đánh du trong danh mc thuc.

T Chc Ci Tin Cht Lưng (QIO) - Mt nhóm bác s đang hành ngh và các chuyên gia chăm sóc sc khe khác do chính ph liên bang tr lương đ kim tra và ci thin dch v chăm sóc cho các bnh nhân ca Medicare.

Gii Hn S Lưng - Mt công c qun l đưc thit k đ hn ch vic s dng các loi thuc đưc la chn v l do cht lưng, an toàn hoc vic s dng. Gii hn có th tùy theo s lưng thuc mà chúng tôi bao tr cho mi toa thuc hoc trong mt khong thi gian xác đnh.

Dch V Phc Hi Chc Năng - Nhng dch v này bao gm liu pháp vt l, liu pháp phát âm và ngôn ng, và tr liu chc năng hot đng.

Khu Vc Dch V - Mt khu vc đa l mà chương trnh sc khe chp nhn thành viên nu chương trnh này gii hn thành viên da vào nơi mà thành viên sinh sng. Đi vi các chương trnh gii hn bác s và bnh vin mà qu v có th s dng, cng thưng là khu vc nơi qu v có th nhn các dch v đnh k (không khn cp). Chương trnh có th rút tên qu v nu qu v chuyn nhà ra khi khu vc dch v ca chương trnh.

Chăm Sóc Ti Cơ S Điu Dưng Chuyên Môn (SNF) - Dch v chăm sóc điu dưng và phc hi chuyên môn đưc cung cp liên tc, hàng ngày, ti mt cơ s điu dưng chuyên môn. Ví d v dch v chăm sóc ti cơ s điu dưng chuyên nghip bao gm liu pháp vt l hoc tiêm tnh mch mà ch có th do mt y tá hoc bác s đ đăng k thc hin.

Giai Đon Ghi Danh Đc Bit - Mt khong thi gian n đnh khi các thành viên có th thay đi chương trnh sc kho hoc chương trnh thuc ca h hoc tr li Original Medicare. Các trưng hp mà qu v có th đ điu kin cho Giai Đon Ghi Danh Đc Bit bao gm: nu qu v chuyn nhà ra khi khu vc dch v, nu qu v đưc nhn Tr Giúp B Sung vi chi phí thuc theo toa ca qu v, nu qu v chuyn đn vin dưng lo hoc nu chúng tôi vi phm hp đng ca chúng tôi vi qu v.

Chương Trnh Nhu Cu Đc Bit - Mt loi chương trnh Medicare Advantage đc bit cung cp dch v chăm sóc sc kho tp trung hơn cho nhng nhóm ngưi c th, chng hn như nhng ngưi tham gia c Medicare và Medicaid, nhng ngưi sng trong vin dưng lo hoc mc các bnh mn tính nht đnh.

Chia Sẻ Chi Phí Tiêu Chuẩn - Chia sẻ chi phí khác với sự chia sẻ chi phí ưu tiên được cung cấp tại tất cả các nhà thuốc trong mạng lưới, ngoại trừ Nhà Thuốc Mua Qua Đường Bưu Điện CVS Caremark.

Trị Liệu Từng Bước - Một công cụ sử dụng đòi hỏi quý vị trước hết phải thử một loại thuốc khác để điều trị bệnh của quý vị trước khi chúng tôi bao trả cho loại thuốc mà bác sĩ của quý vị có thể đã kê toa ban đầu.

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI) - Một khoản trợ cấp hàng tháng do An Sinh Xã Hội dành cho những người có nguồn thu nhập và nguồn lực hạn chế, bị tàn tật, mù lòa hoặc từ 65 tuổi trở lên. Phúc lợi SSI không giống như phúc lợi An Sinh Xã Hội.

Chăm Sóc Được Yêu Cầu Khẩn Cấp - Sự chăm sóc được cung cấp để điều trị một căn bệnh, thương tích hoặc tình trạng bệnh không lường trước được, không cấp cứu nhưng cần phải chăm sóc y tế ngay lập tức. Chăm sóc được yêu cầu khẩn cấp có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới hoặc các nhà cung cấp dịch vụ ngoài mạng lưới khi các nhà cung cấp dịch vụ trong mạng lưới tạm thời không có hoặc không thể tiếp cận.

Trở về đầu trang

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020