Chuyển đến nội dung chính

Ghi Danh

Hy Đ Chúng Tôi Giúp Qu V La Chn Chương Trnh Phù Hp 

Wellcare tp trung đc bit vào các chương trnh chăm sóc sc khe đưc chính ph tài tr như Medicare và Medicaid. V vy, nu qu v đang tm kim Chương Trnh Medicare Advantage, qu v đ đn đúng nơi. Các chương trnh ca chúng tôi rt d hiu và giúp qu v thc s tit kim.

Tm Hiu Điu G Quan Trng đi vi Qu V: Chương Trnh, Nhà Cung Cp và Thuc

Wellcare cung cp các chương trnh có mc bo him nhiu hơn so vi Original Medicare, nhưng không có chi phí ca chương trnh Medicare B Sung. Các chương trnh ca chúng tôi cng bao gm mng lưi rng ln các nhà cung cp dch v chăm sóc sc kho có cht lưng và mt s chương trnh ca chúng tôi bao gm c bo him thuc theo toa.

Chương trnh Medicare Advantage ca Wellcare cung cp:

 • Phí bảo hiểm hàng tháng bằng $0 hoặc thấp
 • Nhiu chương trnh có khon khu tr thp hoc không có khon khu tr
 • Không có khon đng thanh toán hoc khon đng thanh toán thp cho các chuyn thăm khám bác s chăm sóc chính (PCP)
 • Nhiu phúc li hơn so vi Original Medicare
 • Bo him thuc theo toa vi hu ht các chương trnh
 • Các dch v phng nga như khám sàng lc, chích nga, vc-xin và các chuyn thăm khám “Sc Khe” hàng năm

 

Thông Tin Hữu Ích

Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

 1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể sẽ kết hợp tất cả điểm số của chương trình.
 2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

 

 • Xếp Hạng Sao

  Chương trình Medicare xếp hạng tất cả các chương trình sức khoẻ và thuốc theo toa mỗi năm, dựa trên chất lượng và hiệu quả của chương trình. Xếp Hạng Sao Medicare giúp quý vị biết chương trình của chúng tôi đang hoạt động tốt đến mức nào. Quý vị có thể sử dụng Xếp Hạng Sao này để so sánh hiệu quả của chương trình của chúng tôi với các chương trình khác. Hai loại Xếp Hạng Sao chính là:

  1. Xếp Hạng Sao Tổng Thể sẽ kết hợp tất cả điểm số của chương trình.
  2. Xếp Hạng Sao Tóm Tắt tập trung vào các dịch vụ y tế hoặc thuốc theo toa của chúng tôi.

   

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020