Chuyển đến nội dung chính

Quản Lý Việc Sử Dụng Thuốc


Wellcare yêu cu các nhà thuc có tham gia tin hành đánh giá vic s dng thuc (DUR). Đánh giá này phân tích tính an toàn và mc đ s dng thuc cho các thành viên da vào h sơ. DUR là mt công c quan trng đánh giá trc tuyn các tương tác trong thi gian thc, chng hn như:

  • Tương tác Thuốc với Thuốc
  • Thuốc với Bệnh
  • Thận trọng về Thuốc với Tuổi Tác
  • Thận trọng về Thuốc với Giới Tính
  • Thận trọng về thuốc không đúng liều
  • Thời gian trị liệu bằng thuốc không đúng
  • Trùng lặp thuốc trong trị liệu
  • Thận trọng về dùng thuốc quá mức
  • Giới hạn về toa thuốc
  • Theo dõi tuân thủ

Đánh giá s dng thuc là mt bin pháp đ đm bo đáp ng các tiêu chí s dng thuc và tha mn các hưng dn ca FDA. Vic đánh giá cng đm bo rng y Ban Dưc và Tr Liu ca chương trnh và Tiêu Chí Ca Ngân Hàng D Liu Đu Tiên áp dng các đ cương lâm sàng. Da trên đánh giá này, dưc s và/hoc bác s điu tr có th quyt đnh theo hưng có li nht cho bnh nhân v vic chăm sóc bng thuc.

Đảm Bảo Chất Lượng

Wellcare đm bo s an toàn và sc khe ca các thành viên thông qua vic thit lp các bin pháp và h thng Đm Bo Cht Lưng hiu qu. Chúng tôi làm vy đ gim thiu các sai sót v thuc và phn ng bt li ca thuc, cng như ci thin hiu qu s dng thuc. Các bin pháp này bao gm đm bo nhà cung cp tuân th các tiêu chun thc hành nhà thuc, đánh giá vic s dng thuc, h thng phát hin sai sót thuc ni b, các chương trnh qun l điu tr bng thuc và y Ban Thuc và Tr Liu. Welcare cng hp tác vi T Chc Ci Tin Cht Lưng (QIO) ca tiu bang, đơn v k hp đng vi Medicare đ thu thp, phân tích và báo cáo d liu da trên thc tin điu tr bng thuc.

Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020