Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Số Điện Thoại

Thành Viên Medicaid

WellCare of Kentucky
1-877-389-9457
(TTY 711)
Monday-Friday, 7 a.m.to 7 p.m.

Thành viên Medicare hiện tại

Wellcare Medicare
1-833-444-9088 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
1-833-444-9089 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Thành viên Medicare tiềm năng

Wellcare Medicare
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Wellcare Medicare Duals Special Needs Plans
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Thành Viên Hiện Tại của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Thành Viên Tiềm Năng của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

Wellcare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Tr chuyn vi mt Nhân Viên Dch V Thành Viên.

Nhà Cung Cấp

Medicaid Providers
1-877-389-9457

Medicare Providers
1-855-538-0454

Health Insurance Marketplace Providers
1-855-582-6175

Prescription Drug Plan (PDP) Providers
1-888-550-5252

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

1-800-919-8807
24 gi mi ngày, 7 ngày trong tun

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

General Mailing Address
Wellcare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 26/08/2022