Chuyển đến nội dung chính

Cách Thức Ghi Danh

Có bốn cách dễ dàng để ghi danh. Chọn một cách phù hợp nhất với quý vị.

  1. Ghi danh trực tuyến. Xem các chương trình của chúng tôi và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến của quý vị.
  2. Ghi danh qua thư. Tải xuống, in và hoàn thành Biểu Mẫu Ghi Danh có thể tìm thấy trên trang của chương trình. Gửi thư về ‘Ohana tại:

    P.O. Box 31392

    Tampa, FL 33631-3392.


  3. Ghi danh qua điện thoại. Người đại diện của chúng tôi có thể ghi danh cho quý vị ngay qua điện thoại. Để biết danh sách các số điện thoại, hãy truy cập trang Liên Hệ Với Chúng Tôi.
  4. Ghi danh tại Medicare.gov. Những người thụ hưởng cũng có thể ghi danh vào ‘Ohana thông qua Trung Tâm Ghi Danh Trực Tuyến CMS tại http://www.medicare.gov.
Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_100876E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 01/10/2022