Chuyển đến nội dung chính

Thời Điểm Ghi Danh

Các hướng dẫn của Medicare cho biết quý vị có thể tham gia, chuyển đổi hoặc rời một Chương Trình Advantage vào những thời điểm sau:

 • Giai Đoạn Lựa Chọn Bảo Hiểm Ban Đầu (ICEP) - ICEP là cơ hội đầu tiên để quý vị ghi danh khi quý vị đã đủ điều kiện. Nếu quý vị sắp bước sang tuổi 65, quý vị có thể ghi danh từ ba tháng trước đó đến ba tháng sau tháng mà quý vị bước sang tuổi 65 
 • Giai Đoạn Lựa Chọn Hàng Năm (AEP) - AEP từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 hàng năm. Quý vị có thể ghi danh nếu quý vị chưa bao giờ tham gia vào một Chương trình Advantage hoặc nếu quý vị muốn chuyển đổi giữa các chương trình. Bảo hiểm bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm kế tiếp
 • Giai Đoạn Ghi Danh Mở (OEP) - Quý vị có thể thực hiện một thay đổi đối với bảo hiểm y tế của mình trong Giai Đoạn Ghi Danh Mở của Medicare Advantage. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm, quý vị có thể:
  • Đổi qua một Chương Trình Medicare Advantage khác
  • Rút khỏi chương trình Medicare Advantage và nhận bảo hiểm thông qua Original Medicare.  Nếu quý vị chuyển sang Original Medicare trong giai đoạn này, cho đến ngày 31 tháng 3, quý vị cần tham gia một chương trình thuốc theo toa Medicare riêng biệt để thêm bảo hiểm thuốc.
 • Giai Đoạn Lựa Chọn Đặc Biệt (SEP) - Quý vị có thể được CMS cấp SEP, cho phép quý vị thay đổi các chương trình trong năm ngoài Giai Đoạn Lựa Chọn Hàng Năm hoặc Giai Đoạn Lựa Chọn Bảo Hiểm Ban Đầu. Các Giai Đoạn Lựa Chọn Đặc Biệt diễn ra trong thời gian ngắn. Nếu quý vị được cấp Giai Đoạn Lựa Chọn Đặc Biệt, quý vị có thể chọn để ghi danh vào một chương trình ‘Ohana. Một số ví dụ về tình huống mà quý vị có thể được cấp một Giai Đoạn Lựa Chọn Đặc Biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Quý vị được nhận Trợ Giúp Bổ Sung, còn được gọi là Trợ Cấp Thu Nhập Thấp (LIS), là chương trình giúp đỡ những người có thu nhập và nguồn lực hạn chế để chi trả cho các loại thuốc theo toa, phí bảo hiểm, khoản khấu trừ, đồng thanh toán và đồng bảo hiểm của họ. Để biết quý vị có đủ điều kiện hay không, hãy gọi Văn Phòng An Sinh Xã Hội 1-800-772-1213 từ 7 sáng đến 7 tối, thứ Hai đến thứ Sáu. (TTY 1-800-325-0778). Hoặc gọi cho văn phòng Medicaid ở tiểu bang quý vị.
  • Quý vị đã chuyển nhà ra khỏi khu vực dịch vụ
  • Quý vị sống trong một tổ chức lớn
Liên H Vi Chúng Tôi

Cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Y0020_WCM_87476E Đưc Cp Nht Ln Cui Vào: 10/1/2021