Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Phone Numbers 

Thành Viên Medicaid

QUEST Integration
1-888-846-4262
(TTY 711)
Th Hai–Th Sáu, 7:45 a.m. đn 4:30 p.m. Gi Chun Hawaii (HST)

Dch V Chăm Sóc Cng Đng (CCS)
1-866-401-7540
(TTY 711)
24 hours, 7 days a week

Thành Viên Medicare

`Ohana Health Plan - Non-Duals
Thành Viên Hin Ti: 1-888-505-1201
Thành Viên Tim Năng: 1-800-265-7171
(TTY 711)
Ngày 1 tháng 10 - Ngày 31 tháng 3: Th Hai–Ch Nht, 8 a.m. đn 8 p.m.
Ngày 1 tháng 4 - Ngày 30 tháng 9: Th Hai–Th Sáu, 8 a.m. đn 8 p.m.

`Ohana Health Plan - Duals
Thành Viên Hin Ti: 1-877-457-7621
Thành Viên Tim Năng:1-800-265-7171
(TTY 711)
Ngày 1 tháng 10 - Ngày 31 tháng 3: Th Hai–Ch Nht, 8 a.m. đn 8 p.m.
Ngày 1 tháng 4 - Ngày 30 tháng 9: Th Hai–Th Sáu, 8 a.m. đn 8 p.m.

Medicare Prescription Drug Plan (PDP)

WellCare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
Current Members: 1-888-550-5252
Prospective Members: 1-888-293-5151
(TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Chat with a Customer Service Agent.

Nhà Cung Cp Dch V Medicaid
1-888-846-4262
(TTY 711)

Nhà Cung Cp CCS
1-866-401-7540
(TTY 711)
24 hours, 7 days a week

Nhà Cung Cp Dch V Medicare
1-888-505-1201
(TTY 711)

Nhà Cung Cp Medicare PDP
1-855-538-0453
(TTY 711)

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24 Giờ

1-800-919-8807
(TTY 711)
24 gi mi ngày, 7 ngày trong tun

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

QUEST Integration
949 Kamokila Boulevard
3rd Floor, Suite 350
Kapolei, HI 96707

Dch V Chăm Sóc Cng Đng (CCS)
949 Kamokila Boulevard
3rd Floor, Suite 350
Kapolei, HI 96707

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020
Medicare Members: Your materials are on the way! We realize you may be waiting to receive some plan materials and we apologize for any delays. Did you know you can go online to our member portal to view Member materials, review your benefits, request or download an ID card, or choose a physician (when applicable)? Log in or register today!
×