Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

S Đin Thoi 

Thành Viên Medicaid

QUEST Integration
1-888-846-4262
(TTY 711)
Th Hai–Th Sáu, 7:45 a.m. đn 4:30 p.m. Gi Chun Hawaii (HST)

Dch V Chăm Sóc Cng Đng (CCS)
1-866-401-7540
(TTY 711)
24 hours, 7 days a week

Thành viên Medicare hiện tại

`Ohana Health Plan - Non-Duals
1-888-505-1201 (TTY 711)
Ngày 1 tháng 10 - Ngày 31 tháng 3: Thứ Hai–Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.
Ngày 1 tháng 4 - Ngày 30 tháng 9: Thứ Hai–Thứ Sáu, 8 a.m. đến 8 p.m.

`Ohana Health Plan - Duals
1-877-457-7621 (TTY 711)
Ngày 1 tháng 10 - Ngày 31 tháng 3: Thứ Hai–Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.
Ngày 1 tháng 4 - Ngày 30 tháng 9: Thứ Hai–Thứ Sáu, 8 a.m. đến 8 p.m.

Thành viên Medicare tiềm năng

`Ohana Health Plan - Non-Duals
1-800-265-7171 (TTY 711)
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.

`Ohana Health Plan - Duals
1-800-265-7171 (TTY 711)
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.

Thành Viên Hiện Tại của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

WellCare Classic, Value Script và Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
Ngày 1 tháng 10 - Ngày 31 tháng 3: Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.
Ngày 1 tháng 4 - Ngày 30 tháng 9: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 a.m. đến 8 p.m.

Thành Viên Tiềm Năng của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

WellCare Classic, Value Script và Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.

Tr chuyn vi mt Nhân Viên Dch V Khách Hàng.

Nhà Cung Cấp

Nhà Cung Cp Dch V Medicaid
1-888-846-4262
(TTY 711)

Nhà Cung Cp CCS
1-866-401-7540
(TTY 711)
24 hours, 7 days a week

Nhà Cung Cp ‘Ohana Health Plan
1-866-319-3554
(TTY 711)

Nhà Cung Cp Dch V Medicare
1-888-505-1201
(TTY 711)

Nhà Cung Cp Medicare PDP
1-855-538-0453
(TTY 711)

Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24 Giờ

1-800-919-8807
(TTY 711)
24 gi mi ngày, 7 ngày trong tun

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

QUEST Integration
949 Kamokila Boulevard
3rd Floor, Suite 350
Kapolei, HI 96707

Dch V Chăm Sóc Cng Đng (CCS)
949 Kamokila Boulevard
3rd Floor, Suite 350
Kapolei, HI 96707

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Trở lại đầu trang

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 26/08/2022