Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Phone Numbers 

Thành Viên Medicare

WellCare Medicare
Current Members: 1-833-444-9089
Prospective Members: 1-866-527-0056
(TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Medicare Prescription Drug Plan (PDP)

WellCare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
Current Members: 1-888-550-5252
Prospective Members: 1-888-293-5151
(TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Chat with a Member Services Agent.

Medicare Providers
1-855-538-0454

Medicare PDP Providers
1-888-550-5252

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

1-800-919-8807
24 gi mi ngày, 7 ngày trong tun

Địa Chỉ Gửi Thư

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Return to top

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020
Wellcare will be performing maintenance on Saturday, January 22 (From 6 PM EDT to 6 AM EDT the next day). You might not be able to access systems or fax during this time. We are sorry for any issues this may cause. Thank you for your patience. If you need assistance, contact us.
×