Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

S Đin Thoi 

Thành viên Medicare hiện tại

WellCare Medicare
1-833-444-9089 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Thành viên Medicare tiềm năng

WellCare Medicare
1-866-527-0056 (TTY 711)
Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.

Thành Viên Hiện Tại của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

WellCare Classic, Value Script and Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
October 1 - March 31: Monday - Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m. 

Thành Viên Tiềm Năng của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

WellCare Classic, Value Script và Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.

Tr chuyn vi mt Nhân Viên Dch V Thành Viên.

Medicare Providers
1-855-538-0454

Medicare PDP Providers
1-888-550-5252

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

1-800-919-8807
24 gi mi ngày, 7 ngày trong tun

Địa Chỉ Gửi Thư

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631-3370

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Return to top

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 4/27/2022