Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.


Số Điện Thoại

General Phone Numbers     

     1-800-960-2530 
     (TTY 1-877-247-6272
     Monday - Friday, 8 a.m. to 6 p.m.


Địa Chỉ Gửi Thư

Địa Chỉ Gửi Thư Chung

WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Please direct any legal matters to Centene Plaza, 7700 Forsyth Boulevard, St. Louis, MO 63105.

Return to top

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020