Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

Nếu có, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị.

Số Điện Thoại

Đường Dây Y Tá Tư Vấn

1-800-581-9952 (TTY 711)
24 hours a day, 7 days a week

Thành Viên Medicare

WellCare Medicare
Current Members: 1-833-444-9088
Prospective Members: 1-866-527-0056
(TTY 711)
October 1 - March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

WellCare Medicare Duals Special Needs Plans
Current Members: 1-833-444-9089
Prospective Members: 1-866-527-0056
(TTY 711)
October 1 to March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 - September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Medicare Prescription Drug Plan (PDP)

WellCare Classic, Extra, Value Script and Wellness Rx
Current Members: 1-888-550-5252
Prospective Members:1-888-293-5151
(TTY 711)
October 1 to March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 to September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Medicare Rx Saver, Medicare Rx Select and Medicare Rx Value Plus
Current Members: 1-833-207-4241
Prospective Members:1-888-293-5151
(TTY 711)
October 1 to March 31: Monday–Sunday, 8 a.m. to 8 p.m.
April 1 to September 30: Monday–Friday, 8 a.m. to 8 p.m.

Nhà Cung Cấp Medicare

1-855-538-0454

Nhà Cung Cấp Medicare PDP

1-888-550-5252

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

Đa Ch Gi Thư Chung
WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lng gi các vn đ pháp l đi vi Chương Trnh ti đa ch:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lng gi yêu cu quyn lưu gi và quyn thay mt đi bi thưng cho Chương Trnh đn đa ch:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Return to top

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0070_WCM_64252E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 10/1/2020