Chuyển đến nội dung chính

Quý Vị Có Câu Hỏi, Nhận Xét hoặc Đề Xuất Không?

If so, we want to hear from you.

Số Điện Thoại

Thành Viên Hiện Tại của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

WellCare Classic, Value Script và Medicare Rx Value Plus
1-888-550-5252 (TTY 711)
Ngày 1 tháng 10 - Ngày 31 tháng 3: Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.
Ngày 1 tháng 4 - Ngày 30 tháng 9: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 a.m. đến 8 p.m.

Thành Viên Tiềm Năng của Chương Trình Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa (PDP)

WellCare Classic, Value Script và Medicare Rx Value Plus
1-888-293-5151 (TTY 711)
Thứ Hai - Chủ Nhật, 8 a.m. đến 8 p.m.

Tr chuyn vi mt Nhân Viên Dch V Thành Viên.

Nhà Cung Cấp Medicare

Wellcare Value (HMO) 1-855-538-0454
Wellcare Liberty (HMO SNP) 1-877-778-1855 

Nhà Cung Cấp Medicare PDP

1-888-550-5252

Care 1st Providers

1-866-560-4042

Trở lại đầu trang

Địa Chỉ Gửi Thư

Địa Chỉ Gửi Thư Chung
WellCare Health Plans
P.O. Box 31370
Tampa, FL 33631

Vui lòng gửi các vấn đề pháp lý đối với Chương Trình tại địa chỉ:
ATTN: Legal Department
Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105

Vui lòng gửi yêu cầu quyền lưu giữ và quyền thay mặt đòi bồi thường cho Chương Trình đến địa chỉ:
The Rawlings Company
Post Office Box 2000
La Grange, KY 40031

Return to top

Trụ Sở Chính Toàn Cầu

Centene Plaza
7700 Forsyth Boulevard
St. Louis, MO 63105
Nhận Chỉ Đường
Y0020_WCM_87476E Được Cập Nhật Lần Cuối Vào: 4/25/2022